Organizacja roku akademickiego 2020/2021

Zarządzenie Nr 483/2019/2020 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 3 sierpnia 2020 r.
w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r., poz. 85 t.j., z późn. zm.) w związku z § 4 Regulaminu studiów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zarządzam, co następuje:
§ 1
Ustala się następujące elementy organizacji roku akademickiego 2020/2021

1 października 2020 r. – Inauguracja roku akademickiego

14 października 2020 r. – Inauguracja roku akademickiego dla studentów I roku studiów = „Dzień studenta I roku”

I semestr (zimowy): 

15 października 2020 r.–11 lutego 2021 r.  – okres zajęć dydaktycznych

23 grudnia 2020 r.–3 stycznia 2021 r. – wakacje zimowe

12 – 28 lutego 2021 r. – zimowa sesja egzaminacyjna/przerwa międzysemestralna

II semestr (letni):

1 marca–23 czerwca 2021 r. – okres zajęć dydaktycznych

1–6 kwietnia 2021 r. – wakacje wiosenne

24 czerwca–7 lipca 2021 r. – letnia sesja egzaminacyjna

8 lipca–31 sierpnia 2021 r.– wakacje letnie/okres zajęć dydaktycznych (ćwiczenia terenowe, praktyki zawodowe)

1 – 26 września 2021 r. – sesja egzaminacyjna

§ 2
1. W roku akademickim 2020/2021 ustanawia się następujące dni wolne od zajęć dydaktycznych: 2 listopada 2020 r., 12 maja 2021 r. (Dzień Sportu) …
2. Dniem wolnym od zajęć dydaktycznych ustanawia się dzień związany z Poznańskim Festiwalem Nauki Sztuki, którego data zostanie podana w terminie późniejszym.
3. W dniu 23 maja 2021 r. nie odbywają się zajęcia dydaktyczne.

§ 3
Traci moc Zarządzenie Nr 419/2019/2020 Rektora UAM z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rektor
Prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki