Filologia arabska

Filologia arabska, studia licencjackie (3 lata)

Program studiów arabistycznych I stopnia ukierunkowany jest na intensywną naukę współczesnego arabskiego języka literackiego (Modern Standard Arabic). Blok ćwiczeń z zakresu praktycznej nauki języka arabskiego (970 godzin dydaktycznych) rozszerzony jest o oddzielne konwersatorium z zakresu gramatyki (180 godzin) oraz naukę jednego z głównych współczesnych dialektów (60 godzin). Zajęcia te mają doprowadzić studenta na poziom B1/B2 wg skali CEFR. Ponadto oferujemy lektorat drugiego języka orientalnego (aktualnie jest to turecki lub hebrajski). Dodatkowo, w ramach zajęć fakultatywnych studenci mogą wybrać specjalistyczne konwersatorium z zakresu języka dyplomacji w świecie arabskim.

Praktyczne przedmioty językowe, stanowiące trzon programu, uzupełnione są o bogaty wachlarz przedmiotów literaturoznawczych i kulturowych, ze szczególnym naciskiem położonym na zagadnienia islamoznawcze. Obok klasycznej i współczesnej literatury arabskiej, wykładów z dawnej i współczesnej historii państw arabskich, konwersatoriów z geografii i kultury świata arabskiego proponujemy naszym studentom wykład z islamu (60 godzin), a także szereg przedmiotów fakultatywnych pogłębiających wiedzę z nim związaną: prawo muzułmańskie i świeckie w świecie arabskim, mistycyzm muzułmański, mniejszości religijne i etniczne w świecie arabskim oraz sztuka arabsko-muzułmańska. Wiele z tych przedmiotów oferujemy jako jedyni w Polsce. Część zajęć prowadzonych jest w języku kierunkowym.

Nie zapominamy również o przedmiotach językoznawczych: Są to: niezbędny na filologii ogólny wstęp do językoznawstwa, bardziej wyspecjalizowane językoznawstwo arabskie oraz niezwykle istotna dla specyfiki językowej świata arabskiego dialektologia. Program dopełnia kilka przedmiotów ogólnouniwersyteckich. Zwieńczeniem studiów jest udział w seminariach mających na celu przygotowanie pracy dyplomowej pod kierunkiem naszej kadry naukowej i naukowo-dydaktycznej.

Filologia arabska, studia magisterskie (2 lata)

Program studiów arabistycznych II stopnia koncentruje się wokół kontynuacji intensywnej nauki współczesnego arabskiego języka literackiego. Poza blokiem zajęć z praktycznej nauki języka arabskiego (370 godz.) oferujemy też specjalistyczne konwersatoria językowe: tłumaczenia ustne, arabski język biznesu oraz arabski język specjalistyczny. Zajęcia te mają doprowadzić studenta na poziom C1 wg skali CEFR. Ponadto oferujemy naszym studentom lektorat drugiego języka orientalnego (aktualnie turecki lub hebrajski).

Pion przedmiotów kulturowych reprezentowany jest na studiach magisterskich przez konwersatorium o społeczeństwie arabskim. Z kolei specjalistyczne przedmioty metodologiczne: teoria przekładu i tłumaczenia tekstów, źródłoznawstwo arabskie i wykład monograficzny; mają za zadanie dostarczyć odpowiedniej podbudowy do napisania pracy magisterskiej, a także do ewentualnej pracy naukowej w przyszłości. Szczególnie rzadko wykładanym przedmiotem jest wstęp do kodykologii arabskiej (metodologia pracy z rękopisami), który realizujemy jako jedyni w Polsce. Zwieńczeniem studiów II stopnia jest przygotowanie pracy dyplomowej pod kierunkiem naszych specjalistów. Seminaria magisterskie mają charakter zindywidualizowany. Część zajęć prowadzona jest w języku kierunkowym.

Filolog arabista na rynku pracy

Dzięki gruntownej znajomości  języka arabskiego i wszechstronnej edukacji kulturowej absolwenci poznańskiej arabistyki znajdują zatrudnienie jako analitycy i tłumacze w międzynarodowych korporacjach, firmach prowadzących wymianę handlową z partnerami arabskimi, placówkach dyplomatycznych i innych instytucjach państwowych oraz biurach tłumaczeń.

Nasza kadra

Zajęcia dydaktyczne na kierunku filologia, specjalność arabistyka są organizowane i prowadzone przez pracowników Zakładu Arabistyki i Islamistyki w ramach Szkoły Nauk o Języku i Literaturze UAM. Dodatkowo wspomagają nas pracownicy Wydziału Historycznego, Zakładu Turkologii, Zakładu Polityki Językowej i Badań nad Mniejszościami, Instytutu Lingwistyki Stosowanej oraz Instytutu Etnolingwistyki.

Wymiana międzynarodowa

Studiowanie u nas to nie tylko uczestnictwo w regularnych zajęciach odbywanych w budynkach UAM! Studenci poznańskiej arabistyki korzystają z oferty wyjazdów zagranicznych do partnerskich jednostek akademickich tj. Uniwersytet w Stambule (Turcja), Uniwersytet Dicle (Diyarbakır – Turcja), Uniwersytet w Ankarze (Turcja), Uniwersytet w Nizwa (Oman), Uniwersytet w Granadzie (Hiszpania), w Paryżu (Ecole Pratique des Hautes Etudes oraz Université Paris 8 – Vincennes – Saint-Denis ) oraz Uniwersytet w Lundzie (Szwecja).

Działalność studencka

Nasi studenci działają aktywnie w Kole Naukowym Arabistów, organizując spotkania z zaproszonymi gośćmi, wykłady oraz wraz z Kołem Naukowym Turkologów coroczne wyjazdy naukowe (m.in. do Bośni i Hercegowiny, na Litwę i na Podlasie). W 2015 odbył się również wyjazd do Staatsbibliothek w Berlinie, gdzie studenci studiów magisterskich uczestniczyli w zorganizowanych specjalnie dla nich warsztatach kodykologicznych.

Sukcesy naszych studentów

Drużyna arabistów UAM uczestniczy cyklicznie w Międzynarodowych Mistrzostwach Debat Studenckich w Języku Arabskim, które organizowane są co 2 lata w Katarze. W ostatniej edycji (2019) nasza drużyna zdobyła 4. miejsce spośród 32 drużyn, dla których arabskich nie jest językiem ojczystym.  W 2015 roku nasza studentka Karolina Szczepaniak otrzymała medal za 4. miejsce dla najlepszego mówcy niearabskiego.

Rekrutacja

Nabór na arabistykę odbywa się co roku. Dla studentów przygotowano 20-25 miejsc na studiach I stopnia (licencjackie) i 10-15 na studiach II stopnia (magisterskie). Szczegółowe informacje o rekrutacji znajdziesz tutaj.

(Studenci arabistyki, turkologii i hebraistyki podczas wyjazdu do Bośni i Hercegowiny, maj 2019)