Indologia

INDOLOGIA W POZNANIU

Tradycja studiów indologicznych – a ściślej sanskrytologicznych – w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu sięga lat 20. XX wieku i wiąże się z osobą prof. Antoniego Śmieszka (1881–1943) mianowanego profesorem „języków starożytnego Wschodu wraz z sanskrytem”. Po likwidacji katedry prof. Śmieszka (1933) poznańska orientalistyka zamarła na wiele lat. Po wojnie wykłady z sanskrytu prowadzili językoznawcy dla potrzeb językoznawstwa indoeuropejskiego (Jan Otrębski, Czesław Kudzinowski).

Nowy okres poznańskiej indologii rozpoczął się po utworzeniu Instytutu Językoznawstwa (1973), gdzie od 1987 roku zajęcia z sanskrytu prowadził mgr Bogusław Koc (do 2004), zaś z języka tamilskiego mgr Natalia Świdzińska (od 1988) – oboje ukończyli byli indologię na Uniwersytecie Warszawskim. Zajęcia z języka hindi rozpoczął był (1987) mgr Dariusz Gąsior (absolwent Uniwersytetu w Taszkiencie), niestety przedwczesna śmierć (1990) przerwała jego dobrze zapowiadającą się karierę akademicką. Regularne wykłady z zakresu historii i literatury buddyzmu podjął (1996) w Katedrze Orientalistyki – również dla studentów innych specjalności – prof. dr hab. Marek Mejor (z Uniwersytetu Warszawskiego). Dzięki jego staraniom powstała (1999) Pracownia Azji Południowej (kierownik prof. M. Mejor) wraz z drem B. Kocem i mgr N. Świdzińską, a następnie (1999) dr Moniką Browarczyk – absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizującą się w języku i literaturze hindi. Po tym, jak do zespołu Pracowni dołączył dr Sven Sellmer (2005) – indolog z Kilonii, oraz Mandar Purandare (2007) – lektor hindi, utworzono regularne studia indologiczne, których program obejmował także (od 2001 do 2015) wykłady na temat historii kultury Tybetu i Mongolii (dr Agata Bareja-Starzyńska) oraz lektorat języka tybetańskiego (dr Thupten Kunga Chashab).

W 2007 roku, po raz pierwszy w historii UAM, wprowadzono program dziennych studiów indologicznych I stopnia w zakresie filologii indyjskiej. W trakcie studiów obrać można było jedną z 2 specjalności: w ramach specjalności filologia indyjsko-tybetańska prowadzono kursy sanskrytu (prof. dr hab. Marek Mejor; dr Sven Sellmer; dr Monika Nowakowska z Uniwersytetu Warszawskiego – w latach 2009-2011; dr Przemysław Szczurek z Uniwersytetu Wrocławskiego – od 2011) oraz języka tybetańskiego: klasycznego i współczesnego; w ramach specjalności filologia nowoindyjska zaś kursy języków hindi i tamilskiego. Ofertę programową urozmaicają wciąż wykłady z historii, literatury, religii i kultury Indii, w przeszłości obejmowały kultury Tybetu i Mongolii. Od 2013 wprowadzono jednolite studia indologiczne bez podziału na specjalności, z językiem hindi jako wiodącym (oprócz tego nauczane są język tamilski oraz sanskryt).

Dotychczas licencjaty uzyskały cztery roczniki studentów poznańskiej indologii. Kilku absolwentów kontynuuje studia indologiczne II stopnia na Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Jagiellońskim lub za granicą. Nasi studenci wyjeżdżają do Indii na stypendia językowe i na praktyki. Corocznie odbywają się Dni Indyjskie i konferencje naukowe, współorganizowane przez studentów indologii i z ich udziałem (MESIC). Pracownię odwiedzają ambasadorowie Indii, przyczyniając się do systematycznego wzbogacania naszych zbiorów bibliotecznych.

Nasze studia to:

  • unikalny program;
  • 900 godzin zajęć hindi – oficjalnego języka Republiki Indii;
  • intensywny kurs tamilskiego – najważniejszego języka południowych Indii;
  • elementy sanskrytu, kultury i historii regionu.
Nazwa przedmiotu Łączna liczba godzin
Praktyczna nauka języka hindi 720
Gramatyka języka hindi 180
Język tamilski 270
Sanskryt 120
Warsztat filologa 60
Kultura indyjska 390
Wykład monograficzne o zmiennej tematyce 60
Proseminaria o zmiennej tematyce 60
Seminarium specjalizacyjne i licencjackie 60
Cywilizacja Azji Wschodniej 30
Wstęp do językoznawstwa 30
Język europejski 120
WF 60

W jakich warunkach uczą się nasi studenci?

Studenci Instytutu mogą korzystać z komputerów, internetu, sprzętu audio i video oraz z biblioteki podręcznej a także z nowoczesnej Biblioteki wydziałowej w Collegium Novum.

Jak wygląda rekrutacja?

Przyjęcie kandydatów na studia indologiczne I stopnia następuje w wyniku postępowania kwalifikacyjnego, które odbywa się w drodze konkursu świadectw dojrzałości (nowa matura); również kandydaci ze „starą maturą” podlegają tej samej metodzie rekrutacji. Procedura rekrutacyjna obywa się z wykorzystaniem Systemu Internetowej Rekrutacji. Szczegółowe zasady rekrutacji znajdują się na stronie IO Rekrutacja. W kwestiach nietypowych informacji udziela Dział Nauczania UAM. Limit przyjęć na I rok studiów licencjackich to około 30 osób.

W czasie studiów:

  • studenci mogą uczestniczyć w wyjazdach integracyjnych (również zagranicznych),
  • konkursach językowych oraz europejskich programach wymiany studentów.
  • studenci mogą korzystać w ramach ustalonej puli z wyjazdów stypendialnych do Indii.

Koło Naukowe Indologów

W Katedrze Orientalistyki od roku 2009 działa Koło Naukowe Indologów „Dharmavid”, które organizuje cykliczne imprezy i spotkania.

Perspektywy pracy po ukończeniu studiów

Nasi absolwenci indologii mogą znaleźć zatrudnienie m.in. w:

  • instytucjach rządowych (ministerstwa, przedstawicielstwa dyplomatyczne, instytucje bezpieczeństwa publicznego) i pozarządowych
  • instytucjach międzynarodowych
  • instytucjach kultury
  • mediach
  • edukacji
  • turystyce
  • firmach marketingowych i agencjach Public Relations
  • azjatyckich firmach działających na rynkach europejskich
  • przedsiębiorstwach europejskich inwestujących w Azji
  • naukowych ośrodkach analitycznych
  • instytucjach doradczych.

Dalsze informacje

e-mail: indo małpa amu.edu.pl.
Facebook