Przenoszenie się

Do przyjęcia na I rok studiów I stopnia (licencjackich) służy wyłącznie tryb rekrutacji.
Przeniesienie się na II (lub wyższy) rok kierunku/specjalności realizowanych w Instytucie Orientalistyki (IO) jest możliwe wyłącznie w przypadku istnienia wolnych miejsc na odpowiednich rocznikach.

Warunki te dotyczą przenoszenia się zarówno kandydatów spoza UAM, jak i z UAM, w tym ze studiów niestacjonarnych (wieczorowych) japonistyki.

Wymagania:
  1. Średnia ze studiów równa lub wyższa 4,5.
   Zaświadczenie o średniej z poprzednich lat (w przypadku przenoszenia się na II rok – z I roku studiów, a w przypadku przenoszenia się na III rok – z I i II roku studiów).
  2. Zaświadczenie o statusie studenta z uczelni, z której kandydat chce się przenieść.
  3. Podanie o pozwolenie na przeniesienie zaadresowane do Prodziekana ds. studenckich Wydziału Neofilologii wraz z uzasadnieniem. Wniosek do pobrania na stronie WN:
  4. Dotychczasowy przebieg studiów w oryginale (sporządzony przez Uczelnię, w której student studiuje/studiował) zawierający informację o: zaliczonych przez studenta przedmiotach (z podaniem liczby godzin zajęć, form zajęć, form zaliczenia, punktów ECTS) i okresach studiów, nazwie kierunku na którym się studiowało/ studiuje. Dokument niezbędny do ustalenia różnic programowych, do uzupełnienia których kandydat może być zobowiązany po przyjęciu na studia.
  5. Zdanie z wynikiem pozytywnym egzaminu z języka kierunkowego:
   1. Egzamin odbywa się po 20 września, czyli po zakończeniu sesji egzaminacyjnej, gdyż dopiero wtedy znana jest liczba osób na odnośnym roku.
   2. Zakres materiału obowiązującego na egzaminie z języka kierunkowego zależy od roku studiów, na który kandydat chce się przenieść. W przypadku ubiegania się o przyjęcie na II rok obowiązuje materiał z I roku odpowiedniego kierunku; na III rok – materiał z II roku odpowiedniego kierunku.
   3. Wyniki egzaminu ogłoszone zostaną w przeciągu 7 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu.

Wszystkie dokumenty należy złożyć w sekretariacie Instytutu Orientalistyki do 15 września.
Po pozytywnie zdanym egzaminie dokumenty przekazywane są do dziekanatu. Ostateczną decyzję o przyjęciu podejmuje Prodziekan ds. studenckich Wydziału Neofilologii .

Przykładowe informacje o egzaminie z języka kierunkowego
  • filologia regionów – indologia
   Osoby zainteresowane prosimy o kontakt na adres: orient@amu.edu.pl
  • japonistyka
   Egzamin z języka japońskiego na II rok studiów:
   Egzamin pisemny składa się z trzech części.

   • Kanji
    Wymagany zakres: hiragana, katakana, 400 kanji.
    Materiały do nauki kanji: Basic Kanji Book vol. 1, 2.
    Czas egzaminu: około 60 minut.
    Rodzaj zadań: tłumaczenie słówek z polskiego na japoński, przepisywanie zdań napisanych hiraganą na tekst zawierający kanę i kanji.
   • Gramatyka i słownictwo (2 części)
    Wymagany zakres: lekcje 1-27 z podręcznika „Shokyū nihongo” wydanego przez Tōkyō Gaikokugo Daigaku.
    Czas egzaminu: około 90 + 60 minut.
    Rodzaj zadań: na pierwszą część egzaminu składają się zadania całościowo sprawdzające znajomość struktur gramatycznych ze wskazanego podręcznika, takie jak: rozumienie partykuł, tworzenie poszczególnych form, sprawdzana jest też umiejętność ich poprawnego łączenia i stosowania.
    Druga część obejmuje tłumaczenie zdań z języka polskiego na japoński. Sprawdzana jest umiejętność doboru poprawnej konstrukcji do zdania, poprawność gramatyczna i leksykalna, a także poprawność zapisu i znajomość podstawowego zestawu znaków kanji.
   • Egzamin ustny
    Czas egzaminu: około 30 minut
    Rodzaj zadań:
    Kandydat(ka) losuje temat i przygotowuje samodzielną wypowiedź (ok. 3-5 min), a następnie odpowiada na pytania egzaminatora. Przykładowe tematy to m.in. moja rodzinna miejscowość, wspomnienia z podróży, zainteresowania oraz inne, często pojawiające się w codziennych rozmowach.
    Wymagana jest umiejętność rozmowy na poziomie po ukończeniu nauki stopnia podstawowego.
    Kandydat(ka) może zostać poproszony/a o objaśnienie po polsku form gramatycznych z lekcji 1-27 podręcznika „Shokyū nihongo” oraz tłumaczenie podanych zdań z polskiego na japoński i odwrotnie. W zależności od wyników egzaminu pisemnego może też otrzymać dodatkowe pytania po japońsku o poszczególne konstrukcje gramatyczne.
   • Pozostałe informacje:
    Umiejętności wymagane na II rok studiów japonistyki odpowiadają poziomowi N4 egzaminu JLPT (http://www.jlpt.jp/about/levelsummary.html).

Egzamin z języka japońskiego na III rok studiów:
3年生編入試験について

   • 筆記
    1. ニューアプローチ中級日本語 基礎編」全課日本語研究社出版 文法・語彙・漢字の問題 (約90分)
    2. 作文 当日テーマ提示 800字程度(約40分)中級程度の日本語力(文法、語彙など)を使って書くこと
    3.  読解 中級程度の問題 2題 (約40分)
    4.  漢字 「BASIC KANJI BOOK VOL.1、2」「INTERMEDIATE KANJI BOOK VOL.1」 漢字数800字 (約60分) なお、教科書は日本学科の図書室貸し出し可能、事前の連絡が必要
   • 口頭 文法・語彙・会話表現・応答能力をチェック(約30分)
  • sinologia
   Studenci, którzy ze względu na dobrą znajomość języka chińskiego chcą rozpocząć studia sinologiczne od trzeciego semestru (II roku lub później; do przejęcia na I rok studiów służy jedynie tryb rekrutacji), powinni zdać egzamin z materiału realizowanego w pierwszym i drugim semestrze (na I roku lub – analogicznie – na trzecim i czwartym semestrze itd.). Egzamin ten składa się z części ustnej i pisemnej.
   Egzamin ustny ma formę rozmowy na tematy wybrane spośród podanych (zobacz pełną listę tematów). Ocenie podlega wymowa, płynność i swoboda wypowiedzi, zastosowane słownictwo, zastosowane konstrukcje gramatyczne oraz sposób reagowania w określonych sytuacjach komunikacyjnych.
   Materiały
   Omówienie zagadnień gramatycznych można znaleźć w dwujęzycznym podręczniku: Li, Dejin, Cheng, Meizhen 1988, A Practical Chinese Grammar for Foreigners, Sinolingua, Beijing

Pytania w sprawie konkretnych egzaminów prosimy kierować po uprzednim złożeniu podania na adres: orient@amu.edu.pl
.