projekt 'Hindi dla Ciebie’ – platforma wspomagająca kształcenie zawodowe

Dzięki staraniom pracowników Instytutu Orientalistyki: prof. UAM dr hab.  M. Browarczyk i prof. UAM dr hab. K. Strońskiego, którzy przygotowali wniosek wraz z Grupą AF, rusza projekt Hindi dla Ciebie (platforma wspomagająca kształcenie zawodowe).
Projekt finansowany jest w ramach Programu Edukacja ze środków MF EOG (Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego) na lata 2014 – 2021 Komponent III 'Współpraca instytucjonalna na rzecz poprawy jakości i dopasowania kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz zawodowego kształcenia ustawicznego’, a jego budżet wynosi 165 tys EUR.
Liderem całego projektu jest UAM, a kierownikiem prof. Monika Browarczyk.

10 Międzynarodowa Konferencja Orientalistyczna KNO PAN i WO UW 15-16.11.2021 [late reminder]

Organizatorzy przypominają o możliwości zgłaszania się na konferencję Komitetu Nauk Orientalistycznych PAN i WO UW organizowanej w  15-16.11.2021 w Warszawie (ul. Tyniecka 15/17).

https://kno.pan.pl/index.php/pl-pl/

Zgłoszenia należy wysłać do dnia 15 września 2021 – https://easychair.org/my/conference?conf=10cosglp#

Konferencja będzie prowadzona stacjonarnie i online

invitation_2021_first_call_for_papers_July_2021

 

 

zmarł prof. Edward Tryjarski (1923-2021)

Ze smutkiem zawiadamiamy, iż 23 sierpnia 2021 r. zmarł w Warszawie
prof. dr hab. Edward Tryjarski (ur. w 1923 r.)

  • orientalista turkolog, nestor orientalistów polskich.
  • pracownik naukowy Polskiej Akademii Nauk – w Zakładzie Orientalistyki (1953-1969) i w Instytucie Historii Kultury Materialnej (od 1970 r. do emerytury)
  • redaktor naczelny Rocznika Orientalistycznego (1977-2004)
  • członek honorowy Komitetu Nauk Orientalistycznych PAN
  • autor ponad 200 prac z filologii i językoznawstwa tureckiego, dotyczących języka kipczackiego polskich Ormian, tekstów w piśmie runicznym z Mongolii, dialektów tureckich z Rumunii i Bułgarii, kultury ludów tureckich (Protobułgarów, Pieczyngów, Kumanów) oraz kontaktów Polski z muzułmańskim Wschodem.
  • właśnie dziś w mongolskim Ułanbatorze zaczyna się 63. coroczna konferencja PIAC, od początków której Prof. E. Tryjarski był stałym uczestnikiem.

Rodzinie, bliskim i współpracownikom Pana Profesora składamy w imieniu poznańskiej Orientalistyki wyrazy naszego współczucia.

Cześć Jego pamięci!

 

 

„Polski leksykon japońskich terminów gramatycznych” prof. UAM dra hab. A. Jabłońskiego

Z dumą i radością przedstawiamy najnowszą publikację prof. Arkadiusza Jabłońskiego (z zespołem):
„Polski leksykon japońskich terminów gramatycznych to wynik projektu badawczego realizowanego przez autora i zespół projektowy w latach 2016–2020 w ramach grantu OPUS 10 uzyskanego z Narodowego Centrum Nauki. Dostępna w wersji papierowej i elektronicznej propozycja opisu gramatyki japońskiej uwzględnia potrzeby i przyzwyczajenia użytkownika języka polskiego. W wyjaśnieniach zjawisk gramatycznych japońszczyzny nawiązano do syntetycznej i fleksyjnej perspektywy oglądu materii języka. Format leksykonu, z uporządkowanymi hasłami i odsyłaczami oraz indeksami, zapewnia najprawdopodobniej najszybszy dostęp do najważniejszych informacji na temat gramatyki japońskiej i pojęć z dziedziny językoznawstwa ogólnego. Obszerne opracowanie z pewnością będzie przydatne dla jego polskich użytkowników jako efektywne uzupełnienie dotychczasowych źródeł, z różnymi propozycjami opisu języka, w tym opracowań dydaktycznych, z zakresu nauczania i przyswajania języka japońskiego jako obcego.”
Tom 1: A-K, ss. 494
Tom 2: L-R, ss. 406
Tom 3: S-Z, ss. 394

Rok wydania: 2021
Liczba stron: 1294
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
ISBN: 978-83-231-4541-7

https://wydawnictwo.umk.pl/pl/products/5459/polski-leksykon-japonskich-terminow-gramatycznych-3-tomy?fbclid=IwAR01VYRuVsrSHpr_K6FcyxBVP9DiLaImaY3daYCR_3GGFcAEgnR6pamlras

Konkurs BESTStudentCAMP 2021!

Drogie Studentki! Drodzy Studenci!

Został ogłoszony nowy konkurs BESTStudentCAMP 2021!

Konkurs dla studentów 1 i 2 roku studiów I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, którzy uzyskali najlepsze wyniki na maturze (95% i więcej) oraz/lub są laureatami lub finalistami olimpiad przedmiotowych.

BESTStudentCAMP 2021 odbędzie się w Zespole Pałacowo-Parkowym UAM w Gułtowach, w dniach 21 – 26 września 2021 r.

W programie przewidziano mnóstwo ciekawych zajęć niezbędnych dla młodych badaczy. Uczestnicy Szkoły Letniej mogą spodziewać się także bogatego programu kulturalno-rekreacyjnego.

Komisja konkursowa BESTStudentGRANT dokona wyboru uczestników na podstawie listu motywacyjnego (wniosku konkursowego), w którym należy wskazać, jakie działania o charakterze badawczym zostały podjęte w mijającym roku akademickim 2020/2021.

Wniosek konkursowy należy złożyć przez stronę https://idub.amu.edu.pl (konkurs ID-UB nr 026).

Aplikować można do 28 czerwca 2021 r., a wyniki zostaną ogłoszone 12 lipca 2021 r.

Udział w BESTStudentCAMP 2021 jest dla uczestników BEZPŁATNY!!

Wszystkie szczegółowe informacje wraz z regulaminem znajdziecie pod linkami:

https://amu.edu.pl/…/szkola-letnia-dla-best-studentow…

https://uam.sharepoint.com/…/SitePages/Konkursy.aspx

Spotkanie z Maciejem Grześkowiakiem

Koło Naukowe Arabistów UAM zaprasza 13 maja 2021 o g. 19:00 na spotkanie online z przedstawicielem Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej. Spotkanie będzie poświęcone tematowi sytuacji uchodźców syryjskich w Libanie w czasie pandemii COVID-19.

Gościem, który opowie o tym temacie będzie Maciej Grześkowiak – prawnik, pracownik humanitarny. Doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UW i Zakładzie Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji UW. Wykładowca akademicki na WPiA UW. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się w obszarze praw człowieka. Obecnie realizuje projekt doktorski poświęcony lukom w międzynarodowym systemie ochrony uchodźców. Zawodowo związany z sektorem pozarządowym. Jako pracownik libańskiej misji Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej zajmuje się implementacją programów humanitarnych na pograniczu libańsko-syryjskim. Współpracuje też z Helsińską Fundacją Praw Człowieka.


Link fb
https://fb.me/e/29Rt8qCKo

Link teams
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ae5ea6a52e3194bec97d0ecc2464765b6%40thread.tacv2/1620202758057?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%22f8de9630-6aa9-4d9f-8baa-5dff67b98ef5%22%7d

I Naukowy Speed-Dating pomiędzy Polską i Szwajcarią.

na prośbę p. prof. E. Żeromskiej przekazujemy informację-zaproszenie z

Ośrodka Studiów Szwajcarskich Uniwersytetu Warszawskiego na
I Naukowy Speed-Dating pomiędzy Polską i Szwajcarią.

Celem inicjatywy jest utworzenie polsko-szwajcarskich zespołów badawczych, umiędzynarodowienie wyników polsko-szwajcarskich badań naukowych oraz zacieśnienie współpracy pomiędzy polskimi i szwajcarskimi ośrodkami badawczymi.

zmarł prof. dr hab. Tadeusz Zgółka

26 kwietnia 2021 r. zmarł prof. dr hab. Tadeusz Zgółka z Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, językoznawca i pierwszy dziekan Wydziału Neofilologii UAM, członek Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk i Prezydium Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN, odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, uhonorowany tytułem Zasłużonego dla miasta Poznania.

Cześć Jego pamięci!

Rodzinie Pana Profesora społeczność Instytutu Orientalistyki UAM składa szczere wyrazy współczucia.