Wśród beneficjentek konkursów NCN prof. UAM dr hab. B. Bochorodycz, dr I. Rutkowska i mgr H. Jaśkiewicz

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło listy beneficjentów programów grantowych Opus, Miniatura i Preludium – aż trzy takie granty trafiły do Instytutu Orientalistyki UAM:

– grant w programie OPUS zdobyła prof. UAM dr hab. Beata Bochorodycz i jej projekt Problem baz wojskowych na Okinawie w relacjach amerykańsko-japońskich od zakończenia Zimnej Wojny a wewnętrzne determinanty polityki zagranicznej,

– grant w programie MINIATURA otrzymała dr Iga Rutkowska i jej projekt: Teatralna recepcja tekstów Jana Kotta w Japonii,

– grant w programie PRELUDIUM otrzymała mgr Hanna Jaśkiewicz i jej projekt Ideologie językowe a przedstawienia dialektów we współczesnej literaturze japońskiej.
Gratulujemy obu Naukowczyniom!

zmarł Prof. Michał Hasiuk (1931-2021)

Dziś zmarł Pan Profesor Michał HASIUK, z którym poznańska Orientalistyka długo dzieliła losy – od zarania w ówczesnym Instytucie Językoznawstwa po późniejszą Katedrę Orientalistyki i Bałtologii.
Wybitny bałtolog językoznawca, pionier badań nad gwarami i językową sytuacją polskich Litwinów z Sejneńszczyzny, wspaniały nauczyciel i gawędziarz, niezawodny mistrz i przyjaciel, w tym wielu poznańskich orientalistów…
Prof. Michał Hasiuk (1931-2021)
Prof. Michał Hasiuk (1931-2021)
Cześć Jego pamięci!

Centrum Bilingualism Matters @Poznań & warsztaty dla nauczycieli i nauczycielek uczących się języka polskiego

Prof. UAM dr hab. Tomasz S. Wicherkiewicz z Instytutu Orientalistyki UAM został członkiem Rady Konsultacyjnej Centrum Bilingualism Matters @Poznań
Najbliższym wydarzeniem organizowanym przez Centrum będą WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI I NAUCZYCIELEK UCZĄCYCH SIĘ JĘZYKA POLSKIEGO – 8 grudnia 2021, godz. 15.00-17.00 @ Wydział Anglistyki w Collegium Heliodora Święcickiego w Poznaniu
+ online: platforma Zoom
Link do zapisów: https://forms.office.com/r/JK3DVs9u8E

Dostrzegając wyzwania stojące przed uczniami, dla których język polski nie jest językiem ojczystym i korzystając z okazji obecności prof. Coady, specjalistki od edukacji dzieci z doświadczeniem migracji, chcielibyśmy skupić się w tym roku na pomocy nauczycielom i nauczycielkom uczniów dopiero uczących się języka polskiego. W związku z tym organizujemy warsztaty dla nauczycieli uczniów uczących się polskiego, które poprowadzi prof. Maria Coady.
Prosimy o przekazanie informacji zainteresowanym nauczycielom.
Liczba miejsc na warsztaty stacjonarne jest ograniczona. W momencie, kiedy lista się zapełni, dla reszty osób możliwe będzie uczestnictwo online.
Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w warsztacie dla nauczycieli uczniów z doświadczeniem migracyjnym, dla których język polski nie jest językiem ojczystym. Podczas warsztatu zaprezentowane zostaną praktyczne techniki pracy, ze szczególnym naciskiem na wizualizacje i pomoce graficzne. Warsztat będzie prowadzony w języku angielskim przez profesor Marię Coady (http://wa.amu.edu.pl/wa/coady_maria) i tłumaczony na język polski.
Zapraszamy nauczycieli wszystkich przedmiotów.

Najnowsze konkursy ID-UB w UAM

 1. Konkurs 035 – Wsparcie badań wydziałów

Celem konkursu jest wsparcie badań prowadzonych w ramach jednostek badawczych wydziałów Uniwersytetu.

Dofinansowanie powinno być przeznaczone na wsparcie badań naukowych ze szczególnym uwzględnieniem młodych badaczy (proporcjonalnie do liczby wszystkich pracowników jednostki, przy czym młodych badaczy uwzględniamy z wagą 1,5). Dopuszczenie możliwości zakupu drobnej aparatury badawczej i oprogramowania.

O dofinansowanie mogą wnioskować dziekani wydziałów, którzy –po uzyskaniu akceptacji odpowiedniej rady naukowej dyscypliny- określają sposób oceny wyników jednostek.

Harmonogram realizacji konkursu:

Termin ogłoszenia Konkursu:                                  25.10.2021

Terminy składania wniosków:                              31.01.2022

Termin rozstrzygnięcia Konkursu:                        15.02.2022

 1. Konkurs 036 – Study @ Research. Publikacje

Konkurs obejmuje dofinansowanie  do 50% kosztów (nie więcej niż 6.000 zł):

 1. Kosztów wydania:
 2. a) artykułów naukowych publikowanych w renomowanych periodykach naukowych według Wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych MEiN,
 3. b) monografii naukowych lub rozdziałów w monografiach publikowanych w prestiżowych wydawnictwach naukowych według listy ministerialnej.
 4. Kosztów otwartego dostępu do artykułów naukowych publikowanych z afiliacją UAM w renomowanych periodykach naukowych według Wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych MEiN.

Warunkiem udzielenia dofinansowania jest afiliacja UAM i aktualny status studenta UAM autora artykułu lub monografii oraz zgoda Dziekana na pokrycie co najmniej 50% kosztów.

Harmonogram realizacji konkursu:

Termin ogłoszenia konkursu:   3 listopada 2021 r.

Termin składania wniosków:                    wnioski składane w trybie ciągłym.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do trzydziestu dni od dnia złożenia kompletu dokumentów.

 1. Konkurs 037 – Best Research Grant

Celem konkursu jest wsparcie działań mających na celu poprawę jakości wniosku grantowego składanego do instytucji zewnętrznych (NCN, NCBR, Komisja Europejska-Horyzont Europa, Ministerstwo Edukacji i Nauki – NPRH).

Do złożenia wniosku uprawnione są wyłącznie osoby, które w dniu składania wniosku w ID-UB mają status pracownika lub doktoranta UAM i ubiegają się o dofinansowanie kosztów działań mających na celu poprawę jakości wniosku grantowego, w którym pełnią funkcję kierownika projektu, lidera konsorcjum lub partnera – kierownika pakietu zadań realizowanych w UAM.

Termin realizacji projektu wynosi od 6-12 miesięcy.

Maksymalna wysokość wsparcia wynosi  do 10% kosztów bezpośrednich wniosku grantowego bez kosztów wynagrodzenia i kosztów zakupu bądź kosztów amortyzacji dużej aparatury , ale nie więcej niż 100 000 zł w przypadku grantów składanych do NCN, NCBR, MEiN (NPRH) oraz nie więcej niż 150 000 zł w przypadku grantów składanych do Komisji Europejskiej.

Rozliczenie przyznanego dofinansowania nastąpi na podstawie przesłania potwierdzenia złożenia wniosku grantowego.

Harmonogram realizacji konkursu:

 1. Termin ogłoszenia naboru wniosków: 10 listopada 2021 r.
 2. Termin składania wniosków: nabór ciągły do 30.06.2022 r.
 3. Termin rozstrzygnięcia konkursu: do trzech tygodni od dnia złożenia kompletu dokumentów w systemie ID-UB.
 1. Konkurs 038 – 50 x 50: pięćdziesiąt grantów dla 50 młodych naukowców

Celem konkursu „50 x 50: pięćdziesiąt grantów dla 50 młodych naukowców” jest wsparcie potencjału publikacyjnego i grantowego młodej kadry (według definicji w projekcie IDUB: do 10 lat po uzyskaniu stopnia doktora) poprzez rozpoczęcie prowadzenia innowacyjnych, obiecujących badań naukowych w wybranym obszarze.

Efektem grantu będzie złożenie publikacji do druku) i/lub złożenie krajowego lub międzynarodowego wniosku grantowego związanego z tematyką grantu IDUB.

W konkursie przewidziane jest przyznanie do 50 grantów w kwocie maksymalnie do 50 000 zł (w sumie maksymalnie do 2 500 000 zł). Konkurs rozstrzyga Komisja powołana przez Kierownika Projektu ID-UB w oparciu o rekomendacje ekspertów zewnętrznych.

Czas realizacji grantu określa się na maksymalnie 18 miesięcy.

Harmonogram realizacji konkursu:

Termin ogłoszenia konkursu:                   15 listopada 2021 r.

Termin składania wniosków:                                   31 grudnia 2021 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu:                         15 lutego 2022 r.

 1. Konkurs 039 – AMU INVITED LECTURE SERIES IN” (Seria wykładów)

Celem konkursu „Seria wykładów” jest wsparcie współpracy międzynarodowej w obszarze badań naukowych poprzez zorganizowanie pod auspicjami IDUB serii wykładów badaczy afiliowanych w ośrodkach zagranicznych.

Wykłady będą odbywały się w semestrze letnim w roku akademickim 2021-2022 i w semestrze zimowym w roku akademickim 2022-2023 w formule wykładów zdalnych lub hybrydowych, a każda ich seria obejmie 3-5 (jeden semestr, krótka seria) lub 6-8 (dwa semestry, długa seria) wykładów zaproszonych. Zaproszeni zostaną wybitni badacze w wybranej dziedzinie lub specjalności; każdy zaproszony badacz wygłosi jeden wykład.

Wnioskodawcy mogą starać się o maksymalne dofinansowanie w kwocie równoważnej 500 euro za każdy wykład, czyli maksymalnie równoważnej 1 500-2 500 euro (krótka seria) i 3 000-4 000 euro (długa seria).

Wykłady muszą odbywać się w języku angielskim i mieć charakter otwarty; wykłady powinny być połączone z dodatkowymi spotkaniami z doktorantami (oraz studentami studiów magisterskich).

Termin ogłoszenia konkursu: listopad 2021 r.

Wszystkie konkursy, oprócz Konkursów „50×50” i „Seria wykładów” zostały już uruchomione lub zaplanowane do uruchomienia w systemie.
Szczegółowe informacje na temat otwartych konkursów:
– w systemie wnioskowania idub.amu.edu.pl w zakładce Konkursy

– na stronie intranetowej idub.intranet.amu.edu.pl w zakładce Konkursy.

nominacja prof. UAM dra hab. T. Wicherkiewicza w Instytucie Smithsona w Waszyngtonie

5 listopada br., decyzją Dyrektora Instytutu Smithsona w Waszyngtonie oraz Dyrektor tegoż Instytutu Narodowego Muzeum Historii Naturalnej prof. UAM dr hab. Tomasz Wicherkiewicz został zaproszony i mianowany „member of the academic staff and a Research Associate/Collaborator of the Smithsonian Institution’s National Museum of Natural History in Washington, DC.”
Współpracę z Instytutem Smithsona T. Wicherkiewicz nawiązał w 2019/2020 r. przebywając tam jako visiting research fellow w ramach koordynowanego przezeń w UAM projektu COLING – Minority Languages, Major Opportunities. Collaborative Research, Community Engagement and Innovative Educational Tools (Horyzont 2020).

Obecna nominacja przedłuża w perspektywie wieloletniej współpracę T. Wicherkiewicza / UAM z najstarszymi i najważniejszymi placówkami naukowo-muzealnymi Stanów Zjednoczonych, zwłaszcza w ramach programu Recovering Voices – Revitalizing and sustaining endangered languages and knowledge.

kompleks Muzeów Instytutu Smithsona w Waszyngtonie
kompleks Muzeów Instytutu Smithsona w Waszyngtonie
program Recovering Voices
program Recovering Voices

Konkurs Poetycki Haiku 'Jesienne czarowanie słowem’ w Pile – pod patronatem Instytutu Orientalistyki UAM

25 listopada 2021 r. o godz. 16:00 w Szkole Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika  w Pile, pod patronatem Instytutu Orientalistyki UAM, Prezydenta Miasta Piły, Polskiego Stowarzyszenia Haiku, TV ASTA i asta24.pl oraz Radia ESKA Piła, odbędzie się II Miejski Konkurs Poetycki Haiku – Jesienne czarowanie słowem (dla uczniów klas 4-8 szkół podstawowych w Pile).

Przedmiotem konkursu jest napisanie czterech haiku (trzy elementy jesienne + jeden nietypowy wyraz niespodzianka). Zwycięzcy konkursu zaprezentują napisane utwory, zdobędą nagrody, statuetki Złotych słowików oraz dyplomy pamiątkowe. W finale miejskim wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy uczestnictwa oraz drobne upominki. Nauczyciele przygotowujący uczniów do Konkursu otrzymają podziękowania/ gratulacje.

Przewidziana jest degustacja kuchni japońskiej oraz opublikowanie haiku w formie tomiku poetyckiego – wirtualnego zbioru wierszy.

Celem konkursu jest zwrócenie uwagi uczniów na kształtowanie umiejętności uchwycenia emocji chwili w kilku słowach, pobudzenie wrażliwości poetyckiej, a także uczenie wnikliwego  patrzenia na otaczającą rzeczywistość.

Konkurs Poetycki Haiku – Jesienne czarowanie słowem propaguje alternatywną formę twórczości, naturalną kreatywność w dobie dominacji technologii komputerowej i wirtualnej rzeczywistości oraz przybliża wiedzę o kulturze i tradycji japońskiej.

Zaproszenia na III Miejski Miejski Konkurs Poetycki Haiku w Pile

Prof. Monika Browarczyk na International Week for Equality and Inclusion „Language of Empowerment”

W ramach listopadowego INTERNATIONAL WEEK FOR EQUALITY AND INCLUSION „LANGUAGE OF EMPOWERMENT” prof. UAM dr hab. Monika BROWARCZYK zaprezentuje 18.XI o godz. 18:00
„Mrówki wśród słoni. Auto/biograficzne narracje wykluczenia i marginalizacji w Indiach”

We współczesnych Indiach literatura auto/biograficzna tworzona przez osoby należące do grup wykluczanych lub marginalizowanych ekonomicznie, politycznie, społecznie i kulturowo odgrywa coraz większą rolę. Kobiety, dalici, adiwasi, hidźry oraz członkowie mniejszości religijnych i etnicznych dzięki tym świadectwom literackim budują wspólnotę tożsamościową, wyrażają swoją podmiotowość i kreują poczucie sprawczości. Utwory te powstają w literaturach języków regionalnych Indii, ale są coraz powszechniej tłumaczone na angielski, uzyskując w ten sposób zasięg obejmujący cały subkontynent, ale też potencjalnie przekraczając jego granice i docierając do czytelników na całym świecie. W wystąpieniu omówię to zjawisko literackie poprzez przykłady tekstów, które powstały w językach rodzimych (hindi, marathi, tamilski i inne) i zostały przełożone na angielski oraz kilku pozycji napisanych oryginalnie po angielsku. Ta analiza pozwoli nam też wejrzeć w konflikty, które rodzą się na styku przeciwstawnych tendencji: jednej, równościowej, dążącej do demokratyzacji społeczeństwa indyjskiego i drugiej, tradycjonalistycznej, dążącej do zachowania status quo i utrwalenia zwyczajowych form podziału i wykluczenia.

Laudacja prof. H. Jankowskiego dla uhonorowanej prof. dr Hacer Topaktaş Üstüner z Uniwersytetu Stambulskiego

W dniu 23 października 2021 r na Zamku w Łańcucie odbyła się uroczystość wręczenia nagrody im. Benedykta Polaka prof. dr Hacer Topaktaş Üstüner z Zakładu Języka Polskiego i Literatury Uniwersytetu Stambulskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie badań stosunków polsko-tureckich. Laudację wygłosił prof. dr hab. Henryk Jankowski.