Prace dyplomowe

1. Studenci III roku studiów licencjackich / II roku studiów magisterskich zobowiązani są do zapisania się w systemie USOS do wybranego przez siebie promotora na początku semestru letniego (do połowy marca).

2. Student zobowiązany jest do złożenia pracy licencjackiej / magisterskiej nie później niż do 15 maja, aby móc obronić pracę w pierwszym terminie (trakcie sesji czerwcowej).

HARMONOGRAM PRAC DYPLOMOWYCH DLA KIERUNKU TURKOLOGIA

3. Wzór wymogów bibliograficznych stawianych pracom licencjackim / magisterskim znajduje się w zakładce 'Studia’:

Wzór bibliografii
Wzór pracy dypolomowej

Tematy prac licencjackich

  1. Język Abaja na podstawie 'Słów’.
  2. Język kazachski kobiet/dzieci/mężczyzn we współczesnych serialach.
  3. Życzenia w tradycyjnej kulturze kazachskiej.
  4. Przeklinanie w tradycyjnej kulturze kazachskiej.
  5. Słownictwo osmańskotureckie we współczesnym języku tureckim.
  6. Zmiany zachodzące we współczesnym języku tureckim na przestrzeni lat.
  7. Seçilmiş metinlerde isim tamlamaları.
  8. Wybrane gatunki (potocznej) mowy tureckiej [lub kazachskiej, do wyboru] języka mężczyzn: obelga i groźba.
  9. Wybrane gatunki (potocznej) mowy tureckiej (lub kazachskiej, do wyboru) języka kobiet: komplement i obmowa.

Tematy prac magisterskich

1. Przymiotniki w języku kazachskim.
2. Opracowanie i edycja wybranych tekstów Tatarów polsko-litewskich.
3. Wpływ słownictwa mongolskiego na język ałtajski.
4. Opracowanie i edycja wybranych tekstów osmańskotureckich.
5. Próby adaptacji karaimskich przekładów Biblii dla celów szkockiej misji chrześcijańskiej wśród Nogajów i na Kaukazie na początku XIX w.
6. Mevlevilikte Şems kolu, inaniş ve uygulamalari.

Prace magisterskie
(w nawiasach nazwiska promotorów)

1. Bermet B a z a r k u l o v a. 2001. Kirgiz tilinde en köp koldonuluuçu, körünüş etişteri menen aykalişkan etişterdin sözlügü [Słownik najczęstszych czasowników języka kirgiskiego z czasownikami wyrażającymi aspekt]. (Henryk Jankowski).
2. Łukasz C i e ś l a. 2007. Krótki zarys wulgaryzmów, wyrażeń slangowych i kolokwialnych w języku tureckim (Henryk Jankowski).
3. Yasemin Anastazja Ç e t i n e r. 2007. Dialekt południowo-zachodniej Turcji na przykładzie miejscowości Bozburun (Henryk Jankowski).
4. Małgorzata H u d y g a. 2007. Wpływ języka czagatajskiego na język kazachski i uzbecki (Henryk Jankowski).
5. Magdalena K u z a n i a k – T a h i r. 2007. Kultura, sytuacja i język mniejszości tureckiej w Bułgarii (Henryk Jankowski).
6. Magdalena P o l u s. 2007. Wierzenia i tradycje związane ze śmiercią u Turków i Kazachów (Henryk Jankowski).
7. Erbil P ü s k ü l l ü o g l u. 2007. Język turecki w życiu codziennym. Ulica i bazar (Henryk Jankowski).
8. Katarzyna S t e f a n i a k. 2007. Sny i ich interpretacje na podstawie Sennika Mu?yi ad-Din Ibn ‘Arabiego oraz Daru Władców Mu?ammeda Ibn Sirina (Henryk Jankowski).
9. Karolina R o m a n o w s k a. 2007. Polityka językowa w Kazachstanie. Wdrażanie terminologii wojskowej (Henryk Jankowski).
10. Natalia W a s z y ń s k a. 2007. Ciało kobiety kazachskiej w aspekcie kulturowym i językowym (Henryk Jankowski).
11. Marta S i w a k. 2008. Turecka literatura dziecięca (Henryk Jankowski).
12. Dorota S m ę t e k. 2008. Przysłowia źródłem mądrości, czyli Durub-i Emsal-i Osmaniye Hikemiyatini Tasvir Ahmeta Mithata (Henryk Jankowski).
13. Radosław A n d r z e j e w s k i. 2009. Ismail Gasprinski i jego podróże do Azji Środkowej a spojrzenie ówczesnych badaczy polskich (Henryk Jankowski).
14. Luiza B a n a c h. 2009. Twórczość kazachskiego reżysera Därejana Ömirbayeva w kontekście tradycyjnego światopoglądu Kazachów (Henryk Jankowski).
15. Zuzanna G r z y w a c z.2009. Tradycyjna medycyna kazachska i uzdrowiciele we współczesnym Kazachstanie (Danuta Penkala-Gawęcka).
16. Natalia H i l d e b r a n d. 2009. Od księżniczki do wyzwolonej kobiety – sytuacja Turczynki na przestrzeni wieków (Henryk Jankowski).
17.Agata K o n d e r a. 2009. Kultura i tradycja posiłku tureckiego (Henryk Jankowski).
18. Zuzanna O l c z a k. 2009. Relacje sunnicko-alewickie w Republice Tureckiej dawniej i dziś na przykładzie gminy Kartal (Henryk Jankowski).
19. Izabela K o n e n c. 2010. Reforma języka tureckiego. Wymiar polityczny i propagandowy (Henryk Jankowski).
20. Aneta S t ę p s k a. 2010. Przekrój rozwoju sztuki marmurkowania (ebru sanati) od VIII wieku do współczesności (Henryk Jankowski).
21. Hubert S z a r a d o w s k i. 2010. Emel Mecmuasi. Analiza treści roczników 1934 i 1936 (Henryk Jankowski).
22. Karol W o j c i e c h o w i c z. 2010. Lenicja i fortycja spółgłosek w językach turkijskich na przykładzie języków kazachskiego, tureckiego oraz uzbeckiego (Henryk Jankowski).
23. Katarzyna O l e j n i k. 2010. Przesądy o ciąży i noworodkach w Turcji(Henryk Jankowski).
24. Justyna W o l k i e w i c z. 2010. Kategoria czynności w języku kazachskim. Czynność końcowa (Henryk Jankowski).
25. Agnieszka G i e r s z e w s k a. 2011. Różnorodność tematyczna tureckich piosenek ludowych türkü (Henryk Jankowski).
26. Deniz A k ç e l i k l i. 2011. Wspólnota karaimska w Stambule (Henryk Jankowski).
27. Grażyna B a r a n o w s k a. 2011. Nauczanie religii wśród Tatarów polskich po 1945 roku (Andrzej Drozd).
28. Marta G l a g l a. 2011. Porównanie i analiza wybranych figur magicznych na podstawie źródeł tureckich (Andrzej Drozd).
29. Łukasz N o w a k. 2011. Polskotatarskie tłumaczenie Yasin-i Šarif Tefsiri na podstawie Kitabu z Niemieży, 1817 (Andrzej Drozd).
30. Sandra M a z u r. 2012. Rozwój rapu tureckiego. Liryka i epika zawarta w rapie tureckim. (Henryk Jankowski).
31. Aleksandra K o t l a r s k a. 2012. Wskaźniki dialogu w języku tureckim. (Henryk Jankowski).
32. Joanna S r o k a. 2012. Cechy dialektalne młodszego pokolenia z Giresunu i okolic. (Henryk Jankowski).
33. Katarzyna K o k o c i ń s k a. 2012. Nawiązywanie, podtrzymywanie i kończenie rozmowy w języku tureckim. (Henryk Jankowski).
34. Inez B r o n o w i c k a. 2012. Świadomość narodowa Kazachów a język kazachski. (Henryk Jankowski).
35. Barbara P i ę t k a. 2012. Strona sprawcza czasownika w języku kazachskim. (Henryk Jankowski).
36. Mehmet Güneş Ş a h b a z. 2012. Örneklerle metinlerarasilik [Intertekstualność na przykładach]. (Henryk Jankowski).
37. Magdalena M e n d y k a . 2012. Marzenia senne i ich objaśnienia na podstawie fragmentu tłumaczenia Sennika Yunabi‘ego (Henryk Jankowski).
38. Natalia S p y c h a ł a. 2012. Tradycje zaślubin Turków w regionie Kars (Andrzej Drozd).
39. Magda S z k u d l a r e k. 2012. Zjawisko nacjonalizacji i identyfikacji narodowej wśród Kurdów w Turcji (Henryk Jankowski).
40. Małgorzata W r ó b l e w s k a. 2013. Procesy fonologiczne w języku tureckim (Henryk Jankowski).
41. Daria P i s u l a. 2013. Yildizname. Wczesnomuzułmański traktat magiczno-astrologiczny (Andrzej Drozd).
42. Joanna B ł a s z k o w s k a. 2013. Słownictwo pochodzenia obcego w tureckim prawie cywilnym (Andrzej Drozd).
43. Roksana G r z e ś k o w i a k. 2013. Tureckie prawo rodzinne i spadkowe (Andrzej Drozd).
44. Jakub J a k u s i k. 2013. System konstytucyjny Republiki Kazachstanu (Andrzej Drozd).
45. Katarzyna S a d o w s k a – Ö z c a n. 2013. Koń i tradycje jeździeckie w państwach turkijskich (Henryk Jankowski).
46. Katarzyna W o j c i e c h o w s k a. 2014. Czasowniki mówienia w języku kazachskim (Henryk Jankowski).
47. Patryk W o s z c z e k. 2014. Protesty w parku Gezi w 2013 roku: opis wydarzeń oraz analiza dyskursu na podstawie wybranych wiadomości z prasy internetowej (Henryk Jankowski).
48. Joanna Z e n g i n. 2014. Osmańskie inskrypcje nagrobne w języku tureckim XIII – XX w. (Andrzej Drozd).
49. Sara K o w a l c z y k. 2015. Kazachskie przesądy (Gulayhan Aqtay).
50. Karolina S t a w i ń s k a. 2015. Leksykologia języka karakałpackiego (Henryk Jankowski).
51. Katarzyna L e w k o w i c z. 2016. Rzeczowniki abstrakcyjne w języku staroturkijskim na podstawie inskrypcji dawnych Turków (Henryk Jankowski).
52. Alicja M i c h a l a k. 2018. Nieprzekładalność języka tureckiego – analiza wybranych przekładów współczesnej literatury tureckiej (Katarzyna Stefaniak-Rak).
53. Aleksandra K u n y s z. 2019. Joqtaý ‘lament’ w kulturze turkijskiej ze szczególnym uwzględnieniem kazachskiej. Analiza językowa wybranej pieśni pogrzebowej (Gulayhan Aqtay).
54. Przemysław K u l c z a k. 2019. Słownictwo osmańskotureckie w tureckim Kodeksie karnym z 1926 roku (Dorota Cegiołka).
55. Kamil R u l c z y ń s ki. 2020. Toprakkale Yörük Ağzı: seçilmiş fiil çekimlerinin incelenmesi [Dialekt ludu Yörük z Toprakkale: Analiza wybranych form czasownika] (Annette Herkenrath).
56. Anton D e n n s t e d t. 2021. Wydanie krytyczne i opracowanie pierwszych stron kitabu Mustafy Szahidewicza KMSzah3 (Henryk Jankowski).
57. Zuzanna K r z y ż a n o w s k a. 2021. Czasowniki złożone na -(y)Iş yap- i -mA yap- w języku tureckim. Analiza semantyczna (Henryk Jankowski).
58. Hubert Z a c h a r z e w s k i. 2021. Operacja „Źródło pokoju”: opis wydarzeń oraz analiza dyskursu na podstawie wybranych artykułów z mediów internetowych (Henryk Jankowski).
59. Gizem E r d e m. 2022. Karaj Awazy ve Awazymyz Dergilerinde Haliç-Lutsk Karaycasıyla Yazılmış Şiirler [Poems Written in Luck-Halicz Karaim in Karaj Awazy and Awazymyz Journals] (Dorota Cegiołka).
60. Patryk P i ę t a. 2022. O rozłamie ludu izraelskiego na karaitów i rabinitów – wydanie krytyczne tekstu z rękopisu edynburskiego Or.Ms. 629 [On the split of Israelites into Karaites and Rabbanites – critical edition of the text from Edinburgh Manuscript Or.Ms. 629]. (Henryk Jankowski).

Prace licencjackie
(w nawiasach nazwiska promotorów)

1. Joanna B ł a s z k o w s k a. 2010. Wpływy europejskie na rzeczywistość Stambułu w świetle książki Orhana Pamuka Stambuł. Wspomnienia i Miasto (Andrzej Drozd).
2. Aleksandra K o t l a r s k a. 2010. Wpływ języka tureckiego na krymskotatarski (Henryk Jankowski).
3. Ewa M a k u c h. 2010. Określenie przestrzeni zaimkami wskazującymi w języku kazachskim (Gulayhan Aqtay).
4. Barbara P i ę t k a. 2010. Wybrane podobieństwa składniowe i morfologiczne w języku tureckim i koreańskim (Henryk Jankowski).
5. Katarzyna S a d o w s k a. 2010. Turkijskie tradycje łowieckie (Henryk Jankowski).
6. Joanna S r o k a. 2010. Onomastyka polskotatarska – nazwy własne pochodzenia turkijskiego (Henryk Jankowski).
7. Małgorzata W r ó b l e w s k a. 2010. Leksykologia i morfologia uzbecka (Henryk Jankowski).
8. Joanna Elżbieta C i c h a r s k a. 2011. Modlitewnik turecki z XIX wieku. Edycja i komentarz (Andrzej Drozd).
9. Roksana G r z e ś k o w i a k. 2011. Kazachski szaman na podstawie filmu Baqsi a „szamanizm” w Polsce (Gulayhan Aqtay).
10. Natalia Maria M r o z e k. 2011. Współczesne praktyki magiczne i dewocyjne w religijnym piśmiennictwie tureckim (Andrzej Drozd).
11. Zuzanna J a s t r z ę b s k a. 2012. Historia, sytuacja współczesna oraz specyfika buddyzmu w Tuwie (Otgonsuch Cagaan).
12. Natalia L e ś n i k o w s k a. 2012. Zwyczaje pogrzebowe Kazachów w Kazachstanie (Andrzej Drozd).
13. Anna S t e r c z a ł a. 2012. Próba porównania wybranych elementów kultury ludów turkijskich i słowiańskich (Katarzyna Stefaniak-Rak).
14. Marta W a j d e. 2012. Różnice pomiędzy językiem kobiet a mężczyzn we współczesnym języku tureckim (Henryk Jankowski).
15. Katarzyna W o j c i e c h o w s k a. 2012. Zmiany zachodzące w rodzinie kazachskiej na przestrzeni wieków (Gulayhan Aqtay).
16. Patryk W o s z c z e k. 2012. Obecność zjawiska westernizacji we współczesnej Turcji w oparciu o wybrane przykłady z muzyki tureckiej (Henryk Jankowski).
17. Karolina S t a w i ń s k a. 2013. Zarys historii, kultury i wierzeń Mongołów (Otgonsuch Cagaan).
18. Marek G n y b e k. 2013. Prasa osmańska u schyłku XIX wieku ? analiza wybranych fragmentów periodyku Ikdâm z 5 września 1897 roku (Katarzyna Stefaniak-Rak).
19. Sara K o w a l c z y k. 2013. Wybrane kolokwializmy i inwektywy w języku tureckim (Katarzyna Stefaniak-Rak).
20. Katarzyna L e w k o w i c z. 2013. Aziz Nesin’in eserlerindeki toplumsal ve siyasi hiciv (Dorota Smętek).
21. Emilia P i e n t k a. 2013. Obraz współczesnego języka tureckiego w oparciu o analizę języka bohaterów serialu komediowego pt. Yalan Dünya (Dorota Smętek).
22. Izabela J a k u b o w s k a. 2014. Znaczenie odmienności językowej w procesie przyswajania języków obcych – studium na przykładzie doświadczeń Polaków uczących się języka tureckiego (Katarzyna Stefaniak-Rak).
23. Patrycja K u d l a k. 2014. Aşk-i Memnu a Pani Bovary. Analiza porównawcza (Dorota Smętek).
24. Sabina Y u n u s o v a. 2014. Zwyczaje weselne i obrzędy ślubne jako jedne z najważniejszych czynników kultury Kazachów (Gulayhan Aqtay).
25. Marcin B ą c z e k. 2014. Wierzenia i obyczaje związane ze śmiercią na terenach współczesnej Anatolii (Dorota Smętek).
26. Aleksandra G u c. 2015. Wpływ sytuacji społeczno-politycznej II Republiki Tureckiej na anatolijski rock (Dorota Smętek).
27. Zuzanna S z c z ę s n o w s k a. 2015. Polonezköy – polska wieś w Turcji (Dorota Smętek).
28. Alicja M i c h a l a k. 2015. Formy adresatywne we współczesnym języku tureckim (Dorota Smętek).
29. Paulina S z y d ł o w s k a. 2015. Literatura wiejska i realizm w powieści „Nasza wieś” (Dorota Smętek).
30. Hubert Z a c h a r z e w s k i. 2016. Analiza językowa wybranych krymskokaraimskich tekstów literackich na podstawie materiałów zgromadzonych w “Proben der Volkslitteratur der nördlichen türkischen Stämme” W. Radloffa (Dorota Smętek).
31. Marika M i c h a l a k. 2016. Zagrożone i wymarłe języki turkijskie Krymu (Dorota Smętek).
32. Agata R e i m a n n. 2016. Çagdaş Türkiye Türkçesinde takisiz ad tamlamasi (Henryk Jankowski).
33. Banu K i l i c. 2016. Polskie tłumaczenie fragmentów serialu Binbir Gece. Analiza i ocena tłumaczenia (Katarzyna Stefaniak-Rak).
34. Jędrzej S z y m k o w i a k. 2016. Kazachski hip-hop (Gulayhan Aqtay).
35. Zuzanna G o s ł a w s k a. 2016. Kobiety zaklęte – o wizerunku kobiety na podstawie wybranych utworów ludowych literatury turkijskiej (Gulayhan Aqtay).
36. Kamil R u l c z y ń s k i. 2017. Strony czasownika w języku tureckim (Dorota Smętek).
37. Karol P i o t r o w s k i. 2017. Język prasy tureckiej z początkowego okresu istnienia Republiki Turcji (1928-1938) (Katarzyna Stefaniak-Rak).
38. Wanda S t e r n i k. 2017. Polityka językowa Republiki Tatarstan w zakresie nauczania języka jako powód konfliktu tatarsko-rosyjskiego (Gulayhan Aqtay).
39. Filip D y m e k. 2017. Leksykologia języka gagauskiego (Henryk Jankowski).
40. Aleksandra K u n y s z. 2017. Kostiumy osmańskie a stroje bohaterów „Wspaniałego stulecia”. Porównanie i komentarz (Andrzej Drozd).
41. Zuzanna B ą k. 2018. Stosunki polsko-tureckie na tle konfliktu z Imperium rosyjskim w XVIII wieku (Filip Jakubowski).
42. Patrycja S u c h o m s k a. 2018. Analiza wypowiedzi dwóch prezydentów Republiki Turcji – Recepa Tayyipa Erdogana oraz Ahmeta Necdeta Sezera (Katarzyna Stefaniak-Rak).
43. Zuzanna K r z y ż a n o w s k a. 2018. Wybrane zagadnienia semantyki tureckiej: ‘duży’ i ‘mały’ (Henryk Jankowski).
44. Dominika S t a r o s t a. 2018. Bektaszyci w Tracji Zachodniej (Cem Erdem).
45. Anton D e n n s t e d t. 2018. Język prasy tureckiej z okresu przed upadkiem Imperium Osmańskiego i po powstaniu Republiki Turcji (Katarzyna Stefaniak-Rak).
46. Monika H o j a n. 2018. Sait Faik’in hikâyelerinde cümle türleri (Cem Erdem).
47. Tsend-Aiuush M a i d y r. 2018. Possession in Tuvan (Henryk Jankowski).
48. Katarzyna K a c p r z a k. 2019. Obraz kobiety tradycyjnej i nowoczesnej na podstawie powieści Elif Şafak Baba ve Piç (Dorota Cegiołka).
49. Patryk P i ę t a. 2019. A comparison of necessitative mood in Turkic languages (Annette Herkenrath).
50. Oliwia M a r c i n i a k. 2019. Rola pamięci w relacjach z mniejszościami w powieściach Oyi Baydar i Elif Şafak (Dorota Cegiołka).
51. Aleksandra G i e r c u s z k i e w i c z. 2019. Şems z Tebrizu jako bohater powieści Aşk (Dorota Cegiołka).
52. Patryk P i ę t a. 2019. A comparison of necessitative mood in Turkic languages [Porównanie trybu konieczności w językach turkijskich] (Annette Herkenrath).
53. Filip M a j t y k a. 2020. Obraz Stambułu w tureckiej literaturze. Analiza zbiorów opowiadań Az şekerli Saita Faika Abasıyanıka i Siftah Hatice Meryem (Dorota Cegiołka).
54. Alina K h u s n u t d i n o v a. 2020. Formalna analiza przekładu na podstawie powieści Orhana Pamuka Stambuł. Wspomnienia i miasto (Henryk Jankowski).
55. Paweł O k u p n i a k. 2020. Zapożyczenia arabsko-perskie w niestandardowym języku tureckim (Henryk Jankowski).
56. Weronika N o w a k. 2020. Motyw tęsknoty w poezji Sabahattina Aliego na podstawie wybranych utworów ze zbioru Dağlar ve Rüzgâr. (Cem Erdem).
57. Mateusz Matosek. 2020. Obraz mieszkańców Stambułu na przykładzie wybranych powieści współczesnej literatury tureckiej. (Cem Erdem).
58. Marta Nowak. 2021. Ocena utworów Zülfü Livaneliego pod kątem marksistowskiej krytyki literackiej. (Cem Erdem)
59. Kamila A r s e v e n. 2021. Functions of estağfurullah, inşallah and maşallah: Studies based on the Turkish National Corpus (TNC) [Funkcje estağfurullah, inşallah oraz maşallah: Badania oparte na Tureckim Korpusie Narodowym (TKN)] (Annette Herkenrath).
60. Daria S t e n z e l. 2021. Generational differences in today’s spoken Turkish in Macedonia [Różnice pokoleniowe w dzisiejszym mówionym języku tureckim w Macedonii] (Annette Herkenrath).
61. Michalina G i d z e w i c z. 2021. “Anladım”: Use of the past tense in the context of the present tense in Turkish [“Anladım”: Użycie czasu przeszłego w kontekście czasu teraźniejszego w języku tureckim] (Annette Herkenrath)
62. Oliwia D r o ź d z i e l. 2023. Tureckie nazwiska zakończone na -oğlu [Turkish surnames ending with -oğlu] (Dorota Cegiołka).
63. Szymon R o m a n i u k. 2023. Literatura jako sposób opisu społeczności – analiza obrazu środowiska LGBT w Turcji w latach 80. XX wieku na podstawie powieści Attili Ilhana Fena halde Leman [Literature as a means of describing a community – an analysis of the image of the LGBT community in Turkey in the 1980s based on Attila Ilhan’s novel Fena halde Leman] (Dorota Cegiołka).
64. Meriem D e n i z. 2024. Mniejszość boszniacka z regionu Sandżak zamieszkała w Stambule. Tożsamość, historia i język [Descending from Sandžak living in Istanbul: focus on Bosniak minority, their identity, history and language] (Dorota Cegiołka).