Prace dyplomowe

1. Studenci III roku studiów licencjackich / II roku studiów magisterskich zobowiązani są do zapisania się w systemie USOS do wybranego przez siebie promotora na początku semestru letniego (do połowy marca).

2. Student zobowiązany jest do złożenia pracy licencjackiej / magisterskiej nie później niż do 15 maja, aby móc obronić pracę w pierwszym terminie (trakcie sesji czerwcowej).

3. Wzór wymogów bibliograficznych stawianych pracom licencjackim / magisterskim znajduje się w zakładce 'Studia’:

Wzór bibliografii
Wzór pracy dypolomowej

4. Tematy prac licencjackich

1. Język Abaja na podstawie 'Słów’.
2. Język kazachski kobiet/dzieci/mężczyzn we współczesnych serialach.
3. Życzenia w tradycyjnej kulturze kazachskiej.
4. Przeklinanie w tradycyjnej kulturze kazachskiej.
5. Słownictwo osmańskotureckie we współczesnym języku tureckim.
6. Anladim 'rozumiem’. Czas przeszły w znaczeniu teraźniejszego w językach turkijskich.
7. Zmiany zachodzące we współczesnym języku tureckim na przestrzeni lat.
8. Seçilmiş metinlerde isim tamlamalari.
9. Formalna analiza przekładu (języki kierunkowe).

5. Tematy prac magisterskich

1. Przymiotniki w języku kazachskim.
2. Opracowanie i edycja wybranych tekstów Tatarów polsko-litewskich.
3. Wpływ słownictwa mongolskiego na język ałtajski.
4. Opracowanie i edycja wybranych tekstów osmańskotureckich.
5. Próby adaptacji karaimskich przekładów Biblii dla celów szkockiej misji chrześcijańskiej wśród Nogajów i na Kaukazie na początku XIX w.
6. Mevlevilikte Şems kolu, inaniş ve uygulamalari.

Prace magisterskie
(w nawiasach nazwiska promotorów)

1. Bermet B a z a r k u l o v a. 2001. Kirgiz tilinde en köp koldonuluuçu, körünüş etişteri menen aykalişkan etişterdin sözlügü [Słownik najczęstszych czasowników języka kirgiskiego z czasownikami wyrażającymi aspekt]. (Henryk Jankowski).
2. Łukasz C i e ś l a. 2007. Krótki zarys wulgaryzmów, wyrażeń slangowych i kolokwialnych w języku tureckim (Henryk Jankowski).
3. Yasemin Anastazja Ç e t i n e r. 2007. Dialekt południowo-zachodniej Turcji na przykładzie miejscowości Bozburun (Henryk Jankowski).
4. Małgorzata H u d y g a. 2007. Wpływ języka czagatajskiego na język kazachski i uzbecki (Henryk Jankowski).
5. Magdalena K u z a n i a k – T a h i r. 2007. Kultura, sytuacja i język mniejszości tureckiej w Bułgarii (Henryk Jankowski).
6. Magdalena P o l u s. 2007. Wierzenia i tradycje związane ze śmiercią u Turków i Kazachów (Henryk Jankowski).
7. Erbil P ü s k ü l l ü o g l u. 2007. Język turecki w życiu codziennym. Ulica i bazar (Henryk Jankowski).
8. Katarzyna S t e f a n i a k. 2007. Sny i ich interpretacje na podstawie Sennika Mu?yi ad-Din Ibn ‘Arabiego oraz Daru Władców Mu?ammeda Ibn Sirina (Henryk Jankowski).
9. Karolina R o m a n o w s k a. 2007. Polityka językowa w Kazachstanie. Wdrażanie terminologii wojskowej (Henryk Jankowski).
10. Natalia W a s z y ń s k a. 2007. Ciało kobiety kazachskiej w aspekcie kulturowym i językowym (Henryk Jankowski).
11. Marta S i w a k. 2008. Turecka literatura dziecięca (Henryk Jankowski).
12. Dorota S m ę t e k. 2008. Przysłowia źródłem mądrości, czyli Durub-i Emsal-i Osmaniye Hikemiyatini Tasvir Ahmeta Mithata (Henryk Jankowski).
13. Radosław A n d r z e j e w s k i. 2009. Ismail Gasprinski i jego podróże do Azji Środkowej a spojrzenie ówczesnych badaczy polskich (Henryk Jankowski).
14. Luiza B a n a c h. 2009. Twórczość kazachskiego reżysera Därejana Ömirbayeva w kontekście tradycyjnego światopoglądu Kazachów (Henryk Jankowski).
15. Zuzanna G r z y w a c z.2009. Tradycyjna medycyna kazachska i uzdrowiciele we współczesnym Kazachstanie (Danuta Penkala-Gawęcka).
16. Natalia H i l d e b r a n d. 2009. Od księżniczki do wyzwolonej kobiety – sytuacja Turczynki na przestrzeni wieków (Henryk Jankowski).
17.Agata K o n d e r a. 2009. Kultura i tradycja posiłku tureckiego (Henryk Jankowski).
18. Zuzanna O l c z a k. 2009. Relacje sunnicko-alewickie w Republice Tureckiej dawniej i dziś na przykładzie gminy Kartal (Henryk Jankowski).
19. Izabela K o n e n c. 2010. Reforma języka tureckiego. Wymiar polityczny i propagandowy (Henryk Jankowski).
20. Aneta S t ę p s k a. 2010. Przekrój rozwoju sztuki marmurkowania (ebru sanati) od VIII wieku do współczesności (Henryk Jankowski).
21. Hubert S z a r a d o w s k i. 2010. Emel Mecmuasi. Analiza treści roczników 1934 i 1936 (Henryk Jankowski).
22. Karol W o j c i e c h o w i c z. 2010. Lenicja i fortycja spółgłosek w językach turkijskich na przykładzie języków kazachskiego, tureckiego oraz uzbeckiego (Henryk Jankowski).
23. Katarzyna O l e j n i k. 2010. Przesądy o ciąży i noworodkach w Turcji(Henryk Jankowski).
24. Justyna W o l k i e w i c z. 2010. Kategoria czynności w języku kazachskim. Czynność końcowa (Henryk Jankowski).
25. Agnieszka G i e r s z e w s k a. 2011. Różnorodność tematyczna tureckich piosenek ludowych türkü (Henryk Jankowski).
26. Deniz A k ç e l i k l i. 2011. Wspólnota karaimska w Stambule (Henryk Jankowski).
27. Grażyna B a r a n o w s k a. 2011. Nauczanie religii wśród Tatarów polskich po 1945 roku (Andrzej Drozd).
28. Marta G l a g l a. 2011. Porównanie i analiza wybranych figur magicznych na podstawie źródeł tureckich (Andrzej Drozd).
29. Łukasz N o w a k. 2011. Polskotatarskie tłumaczenie Yasin-i Šarif Tefsiri na podstawie Kitabu z Niemieży, 1817 (Andrzej Drozd).
30. Sandra M a z u r. 2012. Rozwój rapu tureckiego. Liryka i epika zawarta w rapie tureckim. (Henryk Jankowski).
31. Aleksandra K o t l a r s k a. 2012. Wskaźniki dialogu w języku tureckim. (Henryk Jankowski).
32. Joanna S r o k a. 2012. Cechy dialektalne młodszego pokolenia z Giresunu i okolic. (Henryk Jankowski).
33. Katarzyna K o k o c i ń s k a. 2012. Nawiązywanie, podtrzymywanie i kończenie rozmowy w języku tureckim. (Henryk Jankowski).
34. Inez B r o n o w i c k a. 2012. Świadomość narodowa Kazachów a język kazachski. (Henryk Jankowski).
35. Barbara P i ę t k a. 2012. Strona sprawcza czasownika w języku kazachskim. (Henryk Jankowski).
36. Mehmet Güneş Ş a h b a z. 2012. Örneklerle metinlerarasilik [Intertekstualność na przykładach]. (Henryk Jankowski).
37. Magdalena M e n d y k a . 2012. Marzenia senne i ich objaśnienia na podstawie fragmentu tłumaczenia Sennika Yunabi‘ego (Henryk Jankowski).
38. Natalia S p y c h a ł a. 2012. Tradycje zaślubin Turków w regionie Kars (Andrzej Drozd).
39. Magda S z k u d l a r e k. 2012. Zjawisko nacjonalizacji i identyfikacji narodowej wśród Kurdów w Turcji (Henryk Jankowski).
40. Małgorzata W r ó b l e w s k a. 2013. Procesy fonologiczne w języku tureckim (Henryk Jankowski).
41. Daria P i s u l a. 2013. Yildizname. Wczesnomuzułmański traktat magiczno-astrologiczny (Andrzej Drozd).
42. Joanna B ł a s z k o w s k a. 2013. Słownictwo pochodzenia obcego w tureckim prawie cywilnym (Andrzej Drozd).
43. Roksana G r z e ś k o w i a k. 2013. Tureckie prawo rodzinne i spadkowe (Andrzej Drozd).
44. Jakub J a k u s i k. 2013. System konstytucyjny Republiki Kazachstanu (Andrzej Drozd).
45. Katarzyna S a d o w s k a – Ö z c a n. 2013. Koń i tradycje jeździeckie w państwach turkijskich (Henryk Jankowski).
46. Katarzyna W o j c i e c h o w s k a. 2014. Czasowniki mówienia w języku kazachskim (Henryk Jankowski).
47. Patryk W o s z c z e k. 2014. Protesty w parku Gezi w 2013 roku: opis wydarzeń oraz analiza dyskursu na podstawie wybranych wiadomości z prasy internetowej (Henryk Jankowski).
48. Joanna Z e n g i n. 2014. Osmańskie inskrypcje nagrobne w języku tureckim XIII – XX w. (Andrzej Drozd).
49. Sara K o w a l c z y k. 2015. Kazachskie przesądy (Gulayhan Aqtay).
50. Karolina S t a w i ń s k a. 2015. Leksykologia języka karakałpackiego (Henryk Jankowski).
51. Katarzyna L e w k o w i c z. 2016. Rzeczowniki abstrakcyjne w języku staroturkijskim na podstawie inskrypcji dawnych Turków (Henryk Jankowski).
52. Alicja M i c h a l a k. 2018. Nieprzekładalność języka tureckiego – analiza wybranych przekładów współczesnej literatury tureckiej (Katarzyna Stefaniak-Rak).
53. Aleksandra K u n y s z. 2019. Joqtaý ‘lament’ w kulturze turkijskiej ze szczególnym uwzględnieniem kazachskiej. Analiza językowa wybranej pieśni pogrzebowej (Gulayhan Aqtay).

Prace licencjackie
(w nawiasach nazwiska promotorów)

1. Joanna B ł a s z k o w s k a. 2010. Wpływy europejskie na rzeczywistość Stambułu w świetle książki Orhana Pamuka Stambuł. Wspomnienia i Miasto (Andrzej Drozd).
2. Aleksandra K o t l a r s k a. 2010. Wpływ języka tureckiego na krymskotatarski (Henryk Jankowski).
3. Ewa M a k u c h. 2010. Określenie przestrzeni zaimkami wskazującymi w języku kazachskim (Gulayhan Aqtay).
4. Barbara P i ę t k a. 2010. Wybrane podobieństwa składniowe i morfologiczne w języku tureckim i koreańskim (Henryk Jankowski).
5. Katarzyna S a d o w s k a. 2010. Turkijskie tradycje łowieckie (Henryk Jankowski).
6. Joanna S r o k a. 2010. Onomastyka polskotatarska – nazwy własne pochodzenia turkijskiego (Henryk Jankowski).
7. Małgorzata W r ó b l e w s k a. 2010. Leksykologia i morfologia uzbecka (Henryk Jankowski).
8. Joanna Elżbieta C i c h a r s k a. 2011. Modlitewnik turecki z XIX wieku. Edycja i komentarz (Andrzej Drozd).
9. Roksana G r z e ś k o w i a k. 2011. Kazachski szaman na podstawie filmu Baqsi a „szamanizm” w Polsce (Gulayhan Aqtay).
10. Natalia Maria M r o z e k. 2011. Współczesne praktyki magiczne i dewocyjne w religijnym piśmiennictwie tureckim (Andrzej Drozd).
11. Zuzanna J a s t r z ę b s k a. 2012. Historia, sytuacja współczesna oraz specyfika buddyzmu w Tuwie (Otgonsuch Cagaan).
12. Natalia L e ś n i k o w s k a. 2012. Zwyczaje pogrzebowe Kazachów w Kazachstanie (Andrzej Drozd).
13. Anna S t e r c z a ł a. 2012. Próba porównania wybranych elementów kultury ludów turkijskich i słowiańskich (Katarzyna Stefaniak-Rak).
14. Marta W a j d e. 2012. Różnice pomiędzy językiem kobiet a mężczyzn we współczesnym języku tureckim (Henryk Jankowski).
15. Katarzyna W o j c i e c h o w s k a. 2012. Zmiany zachodzące w rodzinie kazachskiej na przestrzeni wieków (Gulayhan Aqtay).
16. Patryk W o s z c z e k. 2012. Obecność zjawiska westernizacji we współczesnej Turcji w oparciu o wybrane przykłady z muzyki tureckiej (Henryk Jankowski).
17. Karolina S t a w i ń s k a. 2013. Zarys historii, kultury i wierzeń Mongołów (Otgonsuch Cagaan).
18. Marek G n y b e k. 2013. Prasa osmańska u schyłku XIX wieku ? analiza wybranych fragmentów periodyku Ikdâm z 5 września 1897 roku (Katarzyna Stefaniak-Rak).
19. Sara K o w a l c z y k. 2013. Wybrane kolokwializmy i inwektywy w języku tureckim (Katarzyna Stefaniak-Rak).
20. Katarzyna L e w k o w i c z. 2013. Aziz Nesin’in eserlerindeki toplumsal ve siyasi hiciv (Dorota Smętek).
21. Emilia P i e n t k a. 2013. Obraz współczesnego języka tureckiego w oparciu o analizę języka bohaterów serialu komediowego pt. Yalan Dünya (Dorota Smętek).
22. Izabela J a k u b o w s k a. 2014. Znaczenie odmienności językowej w procesie przyswajania języków obcych – studium na przykładzie doświadczeń Polaków uczących się języka tureckiego (Katarzyna Stefaniak-Rak).
23. Patrycja K u d l a k. 2014. Aşk-i Memnu a Pani Bovary. Analiza porównawcza (Dorota Smętek).
24. Sabina Y u n u s o v a. 2014. Zwyczaje weselne i obrzędy ślubne jako jedne z najważniejszych czynników kultury Kazachów (Gulayhan Aqtay).
25. Marcin B ą c z e k. 2014. Wierzenia i obyczaje związane ze śmiercią na terenach współczesnej Anatolii (Dorota Smętek).
26. Aleksandra G u c. 2015. Wpływ sytuacji społeczno-politycznej II Republiki Tureckiej na anatolijski rock (Dorota Smętek).
27. Zuzanna S z c z ę s n o w s k a. 2015. Polonezköy – polska wieś w Turcji (Dorota Smętek).
28. Alicja M i c h a l a k. 2015. Formy adresatywne we współczesnym języku tureckim (Dorota Smętek).
29. Paulina S z y d ł o w s k a. 2015. Literatura wiejska i realizm w powieści „Nasza wieś” (Dorota Smętek).
30. Hubert Z a c h a r z e w s k i. 2016. Analiza językowa wybranych krymskokaraimskich tekstów literackich na podstawie materiałów zgromadzonych w “Proben der Volkslitteratur der nördlichen türkischen Stämme” W. Radloffa (Dorota Smętek).
31. Marika M i c h a l a k. 2016. Zagrożone i wymarłe języki turkijskie Krymu (Dorota Smętek).
32. Agata R e i m a n n. 2016. Çagdaş Türkiye Türkçesinde takisiz ad tamlamasi (Henryk Jankowski).
33. Banu K i l i c. 2016. Polskie tłumaczenie fragmentów serialu Binbir Gece. Analiza i ocena tłumaczenia (Katarzyna Stefaniak-Rak).
34. Jędrzej S z y m k o w i a k. 2016. Kazachski hip-hop (Gulayhan Aqtay).
35. Zuzanna G o s ł a w s k a. 2016. Kobiety zaklęte – o wizerunku kobiety na podstawie wybranych utworów ludowych literatury turkijskiej (Gulayhan Aqtay).
36. Kamil R u l c z y ń s k i. 2017. Strony czasownika w języku tureckim (Dorota Smętek).
37. Karol P i o t r o w s k i. 2017. Język prasy tureckiej z początkowego okresu istnienia Republiki Turcji (1928-1938) (Katarzyna Stefaniak-Rak).
38. Wanda S t e r n i k. 2017. Polityka językowa Republiki Tatarstan w zakresie nauczania języka jako powód konfliktu tatarsko-rosyjskiego (Gulayhan Aqtay).
39. Filip D y m e k. 2017. Leksykologia języka gagauskiego (Henryk Jankowski).
40. Aleksandra K u n y s z. 2017. Kostiumy osmańskie a stroje bohaterów „Wspaniałego stulecia”. Porównanie i komentarz (Andrzej Drozd).
41. Zuzanna B ą k. 2018. Stosunki polsko-tureckie na tle konfliktu z Imperium rosyjskim w XVIII wieku (Filip Jakubowski).
42. Patrycja S u c h o m s k a. 2018. Analiza wypowiedzi dwóch prezydentów Republiki Turcji – Recepa Tayyipa Erdogana oraz Ahmeta Necdeta Sezera (Katarzyna Stefaniak-Rak).
43. Zuzanna K r z y ż a n o w s k a. 2018. Wybrane zagadnienia semantyki tureckiej: ‘duży’ i ‘mały’ (Henryk Jankowski).
44. Dominika S t a r o s t a. 2018. Bektaszyci w Tracji Zachodniej (Cem Erdem).
45. Anton D e n n s t e d t. 2018. Język prasy tureckiej z okresu przed upadkiem Imperium Osmańskiego i po powstaniu Republiki Turcji (Katarzyna Stefaniak-Rak).
46. Monika H o j a n. 2018. Sait Faik’in hikâyelerinde cümle türleri (Cem Erdem).
47. Tsend-Aiuush M a i d y r. 2018. Possession in Tuvan (Henryk Jankowski).
48. Katarzyna K a c p r z a k. 2019. Obraz kobiety tradycyjnej i nowoczesnej na podstawie powieści Elif Şafak Baba ve Piç (Dorota Cegiołka).
49. Patryk P i ę t a. 2019. A comparison of necessitative mood in Turkic languages (Annette Herkenrath).
50. Oliwia M a r c i n i a k. 2019. Rola pamięci w relacjach z mniejszościami w powieściach Oyi Baydar i Elif Şafak (Dorota Cegiołka).
51. Aleksandra G i e r c u s z k i e w i c z. 2019. Şems z Tebrizu jako bohater powieści Aşk (Dorota Cegiołka).