Zakład Polityki Językowej i Badań nad Mniejszościami

Zakład prowadzi badania naukowe nad:

 • szeroko rozumianą polityką językową i planowaniem językowym w krajach, regionach i społecznościach językowych Europy, Azji, Ameryki Północnej, a w aspekcie porównawczym i pozostałych części świata;
 • językami mniej używanymi w kontekście Minority Studies, polityki językowej i socjolingwistyki;
 • aspektami akwizycji i dydaktyki języków obcych i mniejszościowych;
 • akwizycją języka chińskiego, a w szczególności akwizycją pisma chińskiego przez osoby pochodzące spoza sinograficznego kręgu kulturowego w kontekście glottodydaktycznym;
 • językami zagrożonymi, regionalnymi, mniejszościowymi, mikrojęzykami, pograniczami językowymi;
 • sytuacją językowo-dialektalną Chin;
 • dokumentacją i rewitalizacją języków;
 • dziedzictwem językowym i kulturowym Karaimów;
 • onomastyką, zwłaszcza antroponomastyką, w perspektywie historycznej, polityczno-językowej, socjolingwistycznej, porównawczej i kulturowej, m.in. w kontekście związków językowych polsko-litewskich oraz antroponimią karaimską;
 • polityką nazewniczą, głównie w antroponimii i urbanonimii;
 • literaturą chińską, ze szczególnym uwzględnieniem klasycznej prozy w ujęciu komparatystycznym.

Pracownicy Zakładu prowadzą zajęcia dydaktyczne z praktycznej nauki języka angielskiego, języka chińskiego, wstępu do językoznawstwa, literatury i kultury chińskiej, karaimskiej historii, kultury i literatury, oraz technologii informacyjnej na kierunkach orientalistycznych oraz Emprirical Linguistics & Language Documentation.

W Zakładzie współprowadzone były/są duże projekty krajowe i międzynarodowe:

 • Dziedzictwo językowe Rzeczypospolitej – baza dokumentacji zagrożonych języków. Poland’s Linguistic Heritage – Documentation Database for Endangered Languages http://inne-jezyki.amu.edu.pl
 • INNEThttp://pl.languageindanger.eu; http://languagesindanger.eu
 • COLING – Minority Languages, Major Opportunities. Collaborative Research, Community Engagement and Innovative Educational Tools oraz COLING – Mniejsze języki, większe możliwości – https://coling.al.uw.edu.pl
 • Katalog rękopisów i starodruków karaimskich. Grant NCN realizowany  przez Uniwersytet Jagielloński:  – https://jazyszlar.karaimi.org/manuscripts
 • Karaimskie drogi. Spis podróżny. Grant Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizowany przez Związek Karaimów Polskich
 • Rozbudowa e-jazyszlar. Karaimskiej bazy literacko-bibliograficznej, części składowej Karaimskiego Archiwum Cyfrowego. Grant Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizowany przez Związek Karaimów Polskich – www.jazyszlar.karaimi.org
 • Życie w pieśni karaimskiej. Grant Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizowany przez Związek Karaimów Polskich
 • Karaimska kapsuła czasu drogą do zachowania języka i kultury karaimskiej. Grant Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, realizowany przez Związek Karaimów Polskich – www.e-tilimiz.karaimi.org
 • Kwerenda, badania, udostępnianie karaimskiego dziedzictwa narodowego jako części dziedzictwa Rzeczpospolitej na Litwie. Grant Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, realizowany przez Związek Karaimów Polskich – https://jazyszlar.karaimi.org/manuscripts/wroblewski

Kierownik: prof. UAM dr hab. Tomasz Wicherkiewicz

 • dr hab. Justyna B. Walkowiak
 • dr Agnieszka Paterska-Kubacka
 • mgr Mariola Abkowicz
 • mgr Wenmin Hu
 • mgr Zuzanna Wnuk

Sortuj według
Email
Mariola.Abkowicz@amu.edu.pl
Dyżur
czwartki 8:45-9:45 oraz po umówieniu się mailem
Email
agpater@amu.edu.pl
Funkcje
Pełnomocniczka Dziekana do Spraw Studenckich dla specjalności indologia, japonistyka, sinologia oraz filologia indonezyjsko-malajska
Dyżur
wtorki 10:00-12:00, ul. Grunwaldzka 6, pok. 419
Email
justwalk@amu.edu.pl
Dyżur
piątki 11:45-12:45, oraz - wyłącznie po umówieniu mailem - środy 16.00 lub środa 18.00
Email
wicher@amu.edu.pl
Funkcje
kierownik Zakładu Polityki Językowej i Badań nad Mniejszościami pełnomocnik Dyrektora Instytutu ds. Naukowych
Dyżur
środy 12:00-13:00; ul.Grunwaldzka 6, pok. 416, -oraz po umówieniu w dowolnym z miejsc UAM
Email
huhuwenmin@gmail.com
Dyżur
urlop
Email
wnuk.zuzanna@gmail.com
Dyżur
poniedziałki 12:00-13:00, (po uprzednim umówieniu się)