Turkologia

Studia turkologiczne są dwustopniowe. Pierwszy stopień trwa trzy lata i  kończy się dyplomem licencjackim, drugi stopień trwa dwa lata i kończy się dyplomem magisterskim. Warunkiem uzyskania dyplomu licencjata i magistra jest spełnienie wymogów ogólnych, obowiązujących w naszej uczelni i Wydziale Neofilologii. Licencjaci przygotowują dyplomowa pracę licencjacką o objętości 30 stron, zaś magistranci – o objętości 60 stron. W uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z opiekunem naukowym, praca magisterska może być obszerniejsza. Studia licencjackie kończą się egzaminem licencjackim, a magisterskie–magisterskim. Studenci zaliczają przedmioty, które podajemy w niniejszej zakładce. Można się tu zapoznać ze szczegółowym planem studiów. Wyróżnikiem poznańskiej turkologii – poza przedmiotami ściśle związanymi z Turcją – są inne obszary turkologiczne, takie jak język i kultura Tatarów Polski, Białorusi i Litwy, Karaimów, Tatarów Krymskich, Azja Środkowa (Kazachstan, Kirgistan, Turkmenistan. Uzbekistan). W miarę możliwości i potrzeb rozszerzamy naszą ofertę o Azerbejdżan oraz język i kulturę Ujgurów zamieszkujących Xinjiang (Chiny).
Jak podkreślamy, nasze studia kładą nacisk na znajomość języka, literatury, ale także innych dziedzin kultury ludów turkijskich.

Studenci turkologii kończą studia nie tylko z dobrą znajomością języka i literatury, ale także innych dziedzin, takich jak religia (islam i buddyzm) oraz polityki ludów turkijskich.

O dziejach badań nad językami azjatyckimi orientalnymi w Poznaniu zob. Henryk Jankowski. „2007. Orientalistyka poznańska”: Tadeusz Majda (red.). Szkice z dziejów polskiej orientalistyki. Tom IV. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 127-170.

Prace dyplomowe