nowe habilitacje w Instytucie Orientalistyki

24 września 2020 r. Rada Naukowa Dyscyplin Językoznawstwa i Literaturoznawstwa (UAM) podjęła uchwałę w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego  w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo Monice Browarczyk (z Zakładu Azji Południowej IO), a  doktora habilitowanego  w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo Halinie Wasilewskiej (z Zakładu Sinologii IO).

Najserdeczniejsze gratulacje !

Gratulacje dla prof UAM dr hab. Krzysztofa Strońskiego, Dziekana Wydziału Neofilologii

JM Rektor UAM prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska powołała prof. UAM dr hab. Krzysztofa STROŃSKIEGO (nb. Zakład Azji Południowej Instytutu Orientalistyki) do pełnienia funkcji dziekana Wydziału Neofilologii na okres od 1 października 2020 do 30 września 2024 roku.
W imieniu całej społeczności Instytutu Orientalistyki gratulujemy pierwszemu w historii Wydziału Neofilologii Dziekanowi-Orientaliście – i cieszymy się bardzo !

Więcej >>

Dr Marcin Styszyński i jego projekt „Społeczne skutki pandemii Covid-19 w krajach Bliskiego Wschodu” wśród laureatów Konkursu JM Rektora UAM na badania nad COVID-19

Dr Marcin STYSZYŃSKI z Zakładu Arabistyki i Islamistyki Instytutu Orientalistyki został laureatem – jedynym na Wydział Neofilologii UAM – konkursu na projekty badawcze dotyczące badań nad COVID-19.

Chodzi o projekt: „Społeczne skutki pandemii Covid-19 w krajach Bliskiego Wschodu”.

„Polski leksykon japońskich terminów gramatycznych” prof. Arkadiusza Jabłońskiego

Przedstawiamy: Polski leksykon japońskich terminów gramatycznych autorstwa prof. Arkadiusza Jabłońskiego z Instytutu Orientalistyki UAM.
Stanowi on wynik projektu badawczego realizowanego w l. 2016–2020 w ramach grantu OPUS 10 uzyskanego z Narodowego Centrum Nauki. Dostępna w wersji papierowej i elektronicznej propozycja opisu gramatyki japońskiej uwzględnia potrzeby i przyzwyczajenia użytkownika języka polskiego; napisana została z syntetycznej i fleksyjnej perspektywy oglądu materii języka. Format leksykonu, z uporządkowanymi hasłami i odsyłaczami oraz indeksami, zapewnia najprawdopodobniej najszybszy dostęp do najważniejszych informacji na temat gramatyki japońskiej i pojęć z dziedziny językoznawstwa ogólnego. Autor i zespół redakcyjny wyrażają nadzieję, że opracowanie posłuży użytkownikom polskim jako efektywne uzupełnienie dotychczasowych źródeł, z różnymi propozycjami opisu języka, w tym opracowań dydaktycznych, z zakresu nauczania i nauki języka japońskiego jako obcego.

Prof. UAM dr hab. Arkadiusz Jabłoński – japonista i językoznawca; zajmuje się językoznawstwem ogólnym i japońskim, pragmatyką językową, tłumaczeniem, komunikacją międzykulturową i opisami gramatyki języka japońskiego.

Organizacja roku akademickiego 2020/2021

Zarządzenie Nr 483/2019/2020 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 3 sierpnia 2020 r.
w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r., poz. 85 t.j., z późn. zm.) w związku z § 4 Regulaminu studiów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zarządzam, co następuje:
§ 1
Ustala się następujące elementy organizacji roku akademickiego 2020/2021

1 października 2020 r. – Inauguracja roku akademickiego

14 października 2020 r. – Inauguracja roku akademickiego dla studentów I roku studiów = „Dzień studenta I roku”

I semestr (zimowy): 

15 października 2020 r.–11 lutego 2021 r.  – okres zajęć dydaktycznych

23 grudnia 2020 r.–3 stycznia 2021 r. – wakacje zimowe

12 – 28 lutego 2021 r. – zimowa sesja egzaminacyjna/przerwa międzysemestralna

II semestr (letni):

1 marca–23 czerwca 2021 r. – okres zajęć dydaktycznych

1–6 kwietnia 2021 r. – wakacje wiosenne

24 czerwca–7 lipca 2021 r. – letnia sesja egzaminacyjna

8 lipca–31 sierpnia 2021 r.– wakacje letnie/okres zajęć dydaktycznych (ćwiczenia terenowe, praktyki zawodowe)

1 – 26 września 2021 r. – sesja egzaminacyjna

§ 2
1. W roku akademickim 2020/2021 ustanawia się następujące dni wolne od zajęć dydaktycznych: 2 listopada 2020 r., 12 maja 2021 r. (Dzień Sportu) …
2. Dniem wolnym od zajęć dydaktycznych ustanawia się dzień związany z Poznańskim Festiwalem Nauki Sztuki, którego data zostanie podana w terminie późniejszym.
3. W dniu 23 maja 2021 r. nie odbywają się zajęcia dydaktyczne.

§ 3
Traci moc Zarządzenie Nr 419/2019/2020 Rektora UAM z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rektor
Prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki

wyniki wyborów do Rady Naukowej Dyscyplin Językoznawstwa i Literaturoznawstwa UAM

W wyniku wyborów i na podstawie Uchwały Komisji Wyborczej SNJL z dnia 10.07.2020, w składzie Rady Naukowej Dyscyplin Językoznawstwa i Literaturoznawstwa UAM znaleźli się następujący pracownicy Instytutu Orientalistyki UAM:

dr Dorota Cegiołka

dr Filip Jakubowski

prof. UAM dr hab. Krzysztof Stroński

prof. UAM dr hab. Tomasz Wicherkiewicz.

Dziękujemy za wybór i powierzenie tych zobowiązujących funkcji na najbliższą kadencję tej stuosobowej Rady

9 lipca 2020 r. Rada Naukowa Dyscyplin Językoznawstwa i Literaturoznawstwa (UAM) podjęła uchwałę w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego Justynie Walkowiak (z Zakładu Polityki Językowej i Badań nad Mniejszościami IO) w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo.

6. konkurs w ramach projektu UAM „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (ID-UB)

Ogłoszono szósty konkurs w ramach projektu UAM „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (ID-UB), obejmujący obejmujących łącznie trzy działania (zadania) projektu.

  • Zadanie 1. Wsparcie umiędzynarodowienia UAM – przyjazdy wybitnych zagranicznych naukowców w ramach programów UAM Excellence Visiting Post-doctoral Researchers oraz UAM Excellence Visiting Professors (wnioskodawcy: pracownicy badawczy i badawczo-dydaktyczni UAM)
  • Zadanie 6. Wsparcie udziału naukowców i doktorantów w prestiżowych konferencjach naukowych (oferta konkursowa kierowana do pracowników badawczych, nauczycieli akademickich, pracowników badawczo-technicznych oraz doktorantów UAM )
  • Zadanie 7. Wsparcie umiędzynarodowienia kadry UAM – wyjazdy zagraniczne w ramach programu – International Junior and Senior Exchange (oferta konkursowa adresowana do pracowników badawczych, nauczycieli akademickich oraz pracowników badawczo-technicznych UAM)

Budżet konkursu to łącznie 4 mln złotych.

Ponadto, zwiększono częstotliwość naborów wniosków w Konkursie 2. (Zadanie 8a: refundacja kosztów edycji i poprawek językowych artykułów naukowych wydawanych w języku obcym). Planowane zamknięcia naborów to: 31 lipca, 30 września, 10 grudnia. Jednocześnie anulowano wcześniej ogłoszone w terminy składania wniosków (29 sierpnia i 15 listopada).

W zakładce „Dokumenty udostępnione” na stronie ID-UB w Intranecie zamieszczono również aktualny harmonogram naboru wniosków w ramach ID-UB.

Informacje dotyczące konkursów odnaleźć można na stronie UAM w zakładce „Aktualności i komunikaty ID-UB” (https://amu.edu.pl/uczelnia-badawcza/aktualnosci-i-komunikaty-id-ub) oraz na stronie ID-UB w Intranecie (https://uam.sharepoint.com/sites/7114030000/) w zakładkach „Aktualne konkursy” i „Dokumenty udostępnione”.