9 lipca 2020 r. Rada Naukowa Dyscyplin Językoznawstwa i Literaturoznawstwa (UAM) podjęła uchwałę w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego Justynie Walkowiak (z Zakładu Polityki Językowej i Badań nad Mniejszościami IO) w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo.