Wokół drzeworytu ukiyo-e w Japonii okresu Edo (1603-1863)

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych studentów ze wszystkich kierunków IO, a zwłaszcza studentów japonistyki dziennej i wieczorowej na cykl 10 wykładów o sztuce japońskiej,
pt. Wokół drzeworytu ukiyo-e w Japonii okresu Edo (1603-1863), które poprowadzi pani Beata Romanowicz, kustosz Muzeum Narodowego w Krakowie.

Wykłady będą się odbywały we wtorki o godz. 19:00-20:30 online, na platformie MS Teams. Zainteresowanych spoza UAM prosimy o zgłoszenia mejlowe na adres Instytutu.

Your name is your history. Personal names as common cultural heritage of the V4 region

W latach 2022-2024 w UAM realizowano grant Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego, w który zaangażowane były wszystkie cztery kraje V4, czyli Grupy Wyszehradzkiej (Polska, Węgry, Czechy i Słowacja). Liderem projektu była strona węgierska. Uczestnikami ze strony polskiej były specjalizujące się w onomastyce prof. UAM dr hab. Justyna Walkowiak z Wydziału Neofilologii (wykonawca na Polskę) oraz prof. dr hab. Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska i jej doktorantka mgr Karolina Galewska z Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej. Wszystkie trzy badaczki działają też w Komisji Onomastycznej przy poznańskim oddziale PAN. Pozostali członkowie projektu to pracownicy naukowi Uniwersytetu Eötvösa Loránda w Budapeszcie, Instytutu Języka Czeskiego Czeskiej Akademii Nauk oraz Uniwersytetu imienia Konstantyna Filozofa w Nitrze.

W ramach grantu opracowano i przeprowadzono międzynarodowy kurs online poświęcony antroponimii krajów wyszehradzkich – zarówno wynikającym ze wspólnej historii podobieństwom, jak i różnicom w nazewnictwie osobowym występującym współcześnie oraz historycznie na obszarze czterech współpracujących państw. Językiem wykładowym kursu był angielski, a w UAM słuchaczami kursu byli studenci AMU PIE. Kurs obejmował 24h zajęć online oraz pracę własną uczestników, których zadaniem prócz partycypacji w wykładach online było także opracowanie wybranego przez siebie tematu antroponimicznego i przedstawienie go w formie prezentacji. W kursie wzięli udział studenci czterech współpracujących uczelni, pochodzący nie tylko z państw V4, ale także z np. Irlandii, Egiptu, Chin, Japonii czy Turkmenistanu.

Celem projektu było również stworzenie dostępnego dla wszystkich zainteresowanych słownika online, zawierającego informację o pochodzeniu, etymologii, klasyfikacji typologicznej i najczęstszych wariantach dwustu nazwisk o najwyższej frekwencji z każdego z czterech uczestniczących państw. Słownik przygotowano w językach angielskim, węgierskim, polskim, czeskim i słowackim. Pozwoli on laikowi na zdobycie wiedzy o genezie danego nazwiska, ale także umożliwi badaczom prowadzenie badań porównawczych nad nazewnictwem osobowym wszystkich czterech krajów, jak również prześledzenie zapożyczeń nazwisk w obrębie czterech kultur nazewniczych. W wypadku Polski, Czech i Słowacji dwieście najpopularniejszych nazwisk nosi po kilkanaście procent populacji, ale na Węgrzech jest to już niemal połowa mieszkańców. Słownik w przyszłości będzie można rozbudowywać.

Ostatnim elementem grantu jest przygotowanie poświęconego antroponimii V4 wieloautorskiego artykułu naukowego w języku angielskim, który ukaże się w wydawanym przez Instytut Języka Czeskiego Czeskiej Akademii Nauk czasopiśmie Acta Onomastica, punktowanym i notowanym w bazie Scopus.

Study@research IX edycja (konkurs IDUB nr 134) – nabór wniosków

Do udziału w konkursie uprawnieni są studenci UAM I roku studiów drugiego stopnia, którzy nie posiadają tytułu magistra lub magistra inżyniera. Zarówno osoby wnioskujące jak i członkowie zespołu badawczego powinni posiadać status studenta UAM w czasie realizacji zaplanowanego w projekcie zadania.

W ramach konkursu laureaci otrzymają granty na realizację indywidualnych lub zespołowych studenckich projektów badawczych. Do zdobycia w konkursie jest kwota do 5.000 zł dla projektów indywidualnych oraz do 10.000 zł dla projektów zespołowych.

Regulamin oraz informacje dotyczące wymagań formalnych, które należy dopełnić podczas aplikowania do konkursu, znajdują się pod następującymi linkami:

Aplikować do konkursu Study@research (konkurs IDUB nr 134) można do dnia 5 kwietnia 2024 r (termin przedłużony). w systemie wnioskowania ID-UB Proposals  https://idub.amu.edu.pl (po zalogowaniu zakładka: Nowy wniosek – Konkurs nr 134 „Study@Research”). Data rozstrzygnięcia konkursu – 6 maja br.

Grant w konkursie Weave-UNISONO dla zespołu prof. Krzysztofa Strońskiego

Decyzją Dyrektora Narodowego Centrum Nauki prof. UAM dr hab. Krzysztof STROŃSKI z zespołem otrzymali grant w ramach konkursu Weave-UNISONO na projekt badawczy pt. Diachronia cech językowych w językach Azji Południowej, który realizowany będzie na Wydział Neofilologii.

Konkurs Weave-UNISONO obejmuje dwustronne lub trójstronne projekty badawcze dla zespołów z Austrii, Czech, Słowenii, Szwajcarii, Niemiec, Luksemburga, Flandrii i Polski.

Gratulujemy przede wszystkim Kierownikowi zwycięskiego Projektu, prof. Strońskiemu, Dziekanowi Wydziału Neofilologii UAM i pracownikowi Instytutu Orientalistyki UAM. To kolejny znaczący projekt kierowany przez prof. Strońskiego i umiejscowiony w naszym Instytucie.

Tamilskie święto PONGAL

Serdecznie zapraszamy na obchody południowoindyjskich dożynek PONGAL w dniu 21 lutego  2024, w niedzielę, o godzinie 14:00 w Domu Tramwajarza przy ul. Słowackiego 19/21 w Poznaniu.

W programie występy grupy tanecznej Masakali oraz:

  • gry i zabawy związane z obchodami festiwalu
  • pokazy taneczne
  • prelekcje studentów Indologii UAM
  • klasyczna muzyka indyjska

wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, jednak z wielką radością przyjmiemy wszelkie przekąski (niekoniecznie poludniowoindyjskie, choć byłoby wspaniale)

Wydarzenie na Facebooku.

Europejskie i dalekowschodnie praktyki nazewnicze – podobieństwa i różnice

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że kolejny wykład w ramach cyklu „Nauka i Społeczeństwo”, organizowanego przez Oddział PAN w Poznaniu, wygłosi Karolina Galewska, sekretarz Komisji Onomastycznej Oddziału PAN w Poznaniu.

Tytuł wykładu: „Europejskie i dalekowschodnie praktyki nazewnicze – podobieństwa i różnice

Termin: 18 stycznia 24 r. (czwartek), godz. 17.00.

Miejsce: sala Turkusowa Oddziału PAN w Poznaniu, Pałac Działyńskich, Stary Rynek 78/79, II piętro (winda).

Wykład odbędzie się stacjonarnie w siedzibie Oddziału PAN w Poznaniu.

Serdecznie zapraszamy!

Międzynarodowa konferencja „Between Reason and Authority. Diverse Paradigms of Doing Science in Pre-Modern Arabo-Islamic World”

Zakład Arabistyki i Islamistyki zaprasza na międzynarodową konferencję:

Between Reason and Authority. Diverse Paradigms of Doing Science in Pre-Modern Arabo-Islamic World

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, 4-5 kwietnia 2024

CALL FOR PAPERS

Like all the major monotheistic religions Islam had to deal with fundamental epistemological dichotomy between the divine revelation and human reason. The various schools of discursive theology (kalām) like Mu’tazilites and Ash’arites as well as Hanbalites/Muhaddiṯūn proposed their ways to solve the dilemma by differently weighing the status and usage of both principles. The issue was also of major importance for the Islamicate philosophers (falāsifa) who in later time struggled for legitimacy in more and more scripturally oriented milieu. This dichotomy influenced also the ideas of classification of knowledge developed by many thinkers, most notably Ibn Khaldun (1332-1408), who divided the sciences into “transmitted” (‘ulūm naqliyya) and “intellectual” (‘ulūm ‘aqliyya). The first branch encompasses knowledge transmitted from a trustworthy authority – be it divine (like in the case of Qur’anic revelation), prophetical (sunnah and jurisprudence) or ancestorial (history, language, literature and rhetoric) – and depends on the chain of transmitters (isnād) as the measure of veracity. On the other hand the second branch includes philosophy: logic, physics and metaphysics; as well as natural (medicine and agriculture) and mathematical sciences such arithmetic, geometry, astronomy, music and the occult. These fields of inquiry are to be based on individual reasoning and be verifiable by means of syllogism.

During the conference we hope to investigate both epistemological principles as well as theoretical foundations of the sciences based on them, their interrelations and different approaches of historical thinkers to questions such as: what is the hierarchy of sciences, are they opposed to each other, how to reconcile them, are their subjects different, where they do cross over. Various classifications of knowledge and educational strategies and practices are also the object of our interest. Another scope of interest will be the achievements of Islamicate intellectual sciences and their impact on European Medieval and Early-Modern scientifical development.

The year 2024 marks 750 solar year anniversary of passing of Nāsir al-Dīn al-Tuṣī (1201-1274), a polymath engaged in developing multiple fields from both transmitted and intellectual sciences. Writing both in Arabic and Persian he left a collection of over 150 works. From Shi’ite theology to Ethics to mathematics and astronomy, to name just a few fields of his interest, he left a durable mark on many of them. He invented so called “Tusi-couple” that might have indirectly influenced astronomical models of Nicolaus Copernicus (1473-1543). The papers concerning aspects of al-Tusi’s work will be equally welcomed.

 • We invite scholars working in the field of Arabic, Iranian and Ottoman studies, Islamic studies, the history of science, history of philosophy, religious studies and others that might contribute to the topic to submit a 100 to 200-word abstract and short bio (in English) by the extended deadline of Jan 30th, 2024 to konfarab@amu.edu.pl
 • The conference will be of hybrid type. Please indicate if you plan in-person or online participation.
 • The participation fee is: 50 EUR (200 PLN)
 • We will inform you of all the technical details of your payment and participation soon after the acceptance of your abstract.

Please consider: We kindly ask all the participants to write their abstracts and hold their speeches in English. The possibility to hold the speech in Arabic or Polish will be offered only in case of acceptance by other participants of the panel in question. Each speech should last for max. 20 minutes.

Scientific board:

John Walbridge, Indiana University, keynote speaker

Katarzyna Pachniak, University of Warsaw, keynote speaker

Andreas Eckart, University of Cologne

Emmanuel Pisani, Dominican Institute for Oriental Studies, Cairo

Krzysztof Stroński, Dean of Faculty of Modern Languages and Literatures, Adam Mickiewicz University

Tomasz Wicherkiewicz, Head Deputy for Scientific Issues, Institute of Oriental Studies, Adam Mickiewicz University

Marcin Michalski, Adam Mickiewicz University

Organisational committee:

Łukasz Piątak, secretary of the conference

Filip Jakubowski, head of Chair of Arabic and Islamic Studies

Marcin Styszyński

Sylwia Hamodi-Owczarczak

III edycja konferencji Porta Orientalis. Orient w badaniach młodych naukowców / 2023

Porta Orientalis. Orient w badaniach młodych naukowców

23-24 listopada 2023 r. Instytut Orientalistyki UAM, ul. Grunwaldzka 6, Poznań

Instytut Orientalistyki UAM ma zaszczyt zaprosić  na trzecią edycję konferencji PORTA ORIENTALIS. Orient w badaniach młodych naukowców. Program konferencji

Institute of Oriental Studies at the University of Adam Mickiewicz in Poznań is honored to invite you to the third edition of the conference PORTA ORIENTALIS. Young Researchers on Orient.
Conference Programme