Master in Turkic Studies

Uniwersytet w Uppsali (Szwecja) i Uniwersytet Johannesa Gutenberga w Moguncji (Niemcy) ogłaszają program studiów magisterskich z turkologii na rok akademicki 2023/2024.

Program studiów obejmuje językoznawstwo, filologię i literaturoznawstwo oraz uwzględnia zarówno diachroniczne, jak i synchroniczne zagadnienia turkologii. Językiem nauczania jest angielski. Wymagana jest dobra znajomość języka tureckiego lub innego języka turkijskiego. Kandydaci muszą posiadać tytuł licencjata w dziedzinie turkologii lub dziedziny pokrewnej.

Studenci kończą dwa semestry na UU (pierwszy rok) i dwa semestry na JGU (drugi rok). Pracę magisterską prowadzą wspólnie pracownicy naukowi UU i JGU. Po pomyślnym ukończeniu programu absolwenci otrzymają dwa dyplomy magisterskie, jeden wydany przez UU, a drugi przez JGU („Double Degree”).