dr Justyna B. Walkowiak

E-mailjustwalk@amu.edu.pl
JednostkiPracownia Polityki Językowej i Badań nad Mniejszościami
DyżuryWrzesień 2018 -- w razie potrzeby proszę o kontakt mailowy
Dyżury SZ 2018/19 -- poniedziałki 11.45-12.45
Telefon61829 2952
PokójC. Chemicum 416
Stanowiskoadiunkt
Obszar badańAntroponomastyka, polityka językowa w stosunku do nazw osobowych, lituanizacja imion i nazwisk Polaków na Litwie, związki polsko-litewskie w antroponimii, urbanonimia, chrematonimy
Research interestsAnthroponomastics, personal names in language policy, Lithuanisation of the names of Poles in Lithuania, Polish-Lithuanian anthroponomastic relationships, hodonymy, chrematonyms
Inne informacjeCzłonkostwo / Membership

- International Congress of Onomastic Sciences (od 2010)
- Komisja Onomastyczna przy Oddziale PAN w Poznaniu (od 2015): komisjaonomastyczna.pan.poznan.pl

Publikacje / Publications
 1. 2004. Read all about it! Japan. An English Reader for Students of Japanese Studies. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.   http://www.press.amu.edu.pl/pl/orientalistyka/itemlist/tag/Walkowiak%20J..html
 2. 2004. Read all about it! China. An English Reader for Students of Chinese Studies. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 3. 2011. "Minority language policy regarding personal names - an overview". Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics (ESUKA- JEFUL), 2 - 1, 367-382. Full text: http://jeful.ut.ee/public/files/Justyna+Walkowiak+367-382%20parandusega.pdf
 4. 2012. "O rodzimych imionach w Wielkopolsce w XIX wieku". Onomastica LVI, 117-133. 8 pkt. Full text: http://195.187.97.25:8080/images/data/ono/wydania/No_56_20112/No_56_2012.pdf#page=117
 5. 2013. "Pisownia nazwisk Polaków litewskich: polityka językowa, ideologia, praktyka".Słowiańskie wyspy językowe i kulturowe. Toruń: Eikon Studio, 71-85. Full text: http://hdl.handle.net/10593/14778
 6. 2013. "Foreign branding in Poland: Chrematonyms and anthroponyms." Proceedings of the Second International Conference on Onomastics "Name and Naming". Onomastics in Contemporary Public Space. Cluj-Napoca: Mega/Argonaut, 218-227. 15 pkt. Full text: http://onomasticafelecan.ro/iconn2/proceedings/2_11_Walkowiak_Justyna_ICONN_2.pdf
 7. 2014. "Co młodzi Polacy na Litwie sądzą o lituanizacji swych imion i nazwisk. Projekt ankiety". Polskie Kresy Wschodnie i ludzie stamtąd. Materiały konferencyjne II edycja. Warszawa: Elipsa, 190-215. http://www.fundacja-kresy.pl/conf/torun_ref%202012.htm
 8. 2014. "A name policy and its outcome: Programmatic names in the nineteenth-century Posen Province". Joan Tort-Donada, Montserrat Montagut i Montagut (eds.) Els noms en la vida quotidiana. Actes del XXIV Congrés Internacional d'ICOS sobre Ciencies Onomastiques / Names in daily life. Proceedings of the XXIV ICOS International Congress of Onomastic Sciences, 1745-1756. Barcelona. Full text: http://www.gencat.cat/llengua/BTPL/ICOS2011/180.pdf
 9. 2014. "One word, two languages, two interpretations: The Polish-Lithuanian Treaty of 1994 and how it was (mis)understood". Comparative Legilinguistics 18, 88-101. 7 pkt.  Full text: http://legilinguistics.amu.edu.pl/NUMERY/Comparative%2018%202014.pdf
 10. Praca doktorska / PhD dissertation: Personal Name Policy: From Theory to Practice.https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/handle/10593/12723
 11.  2012. "Feminine surnames in Polish. Two policies and the practice". Onoma 47, pp. 223-246. 10 pkt. Numer ukazał się z opóźnieniem latem 2015 / The issue appeared belatedly in the summer of 2015.
 12. 2015. "Od Katažiny do Edvina, czyli o imionach Polaków współcześnie używanych na Litwie". Onomastica LIX, s. 153-168. 12 pkt.  Full text: http://rcin.org.pl/dlibra/docmetadata?id=57727&from=publication
 13. 2015. "Survivors and losers: Why are some surnames more frequent than others?" [In:] Proceedings of the Third International Conference on Onomastics "Name and Naming": Conventional / Unconventional in Onomastics. Baia Mare: Mega/ Argonaut, pp. 401-412. 15 pktFull text: http://onomasticafelecan.ro/iconn3/proceedings/2_28_Walkowiak_Justyna_B._ICONN_3.pdf
 14. 2016. "The importance of being Alfred: from the King of West Saxons to Nobel". [In:] Thesaurus gentium & linguarum: a festschrift to honour Professor Alfred F. Majewicz, ed. by T. Wicherkiewicz, M. Kurpaska i M. Kanert, pp. 423-435. Full text: http://hdl.handle.net/10593/14777
 15. 2016. "Personal Names in Language Policy and Planning: Who Plans What Names, for Whom and How?" Names and Naming: People, Places, Perceptions and Power. Bristol/Buffalo/Toronto: Multilingual Matters, pp. 197-212. Review: https://linguistlist.org/pubs/reviews/get-review.cfm?SubID=36180677, publisher's info:
  http://www.multilingual-matters.com/display.asp?isb=9781783094905
 16. 2016. "Lithuanisation of personal names of the Polish minority in Lithuania". [In:] Proceedings of the 25th International Congress of Onomastic Sciences. Glasgow: University of Glasgow, 313-324. Full text: http://www.icos2014.com/wp-content/uploads/icos2014_vol_4.pdf
 17. 2016. "The 'mysterious' Kazlauskas: Exploring Lithuania's most frequent surname". Onomastica LX, 175-186. 12 pkt. Full text: http://www.rcin.org.pl/dlibra/docmetadata?id=63251&from=publication
 18. 2016. [Sprawozdanie:] "Seminarium naukowe Prechyľovanie: áno - nie? (Bratysława, 9 II 2016)". Onomastica LX, 459-461. 12 pkt
 19. 2016. "Nazwiska żeńskie w Polsce - wybrane zagadnienia językowe i społeczno-prawne". [In:] Prechyľovanie: áno - nie? Jazykovedné štúdie. 33. Eds. Lucia Molnár Satinská, Iveta Valentová. Bratislava: Veda, 29-39. Full text: http://www.juls.savba.sk/attachments/pub_js_33/js33.pdf
 20. 2016. Personal Name Policy: From Theory to Practice. Poznań: Wydział Neofilologii UAM w Poznaniu. DOI: 10.14746/9788394601720. Full text: https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/17416/1/Walkowiak_9788394601720.pdf          See also:http://e-onomastics.blogspot.com/
 21. 2016. "Odprzymiotnikowe nazwiska żeńskie w Polsce". Acta onomastica LVII, pp. 127-140. 10 pkt https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=496782
 22. 2017. ,,Piekielny czy Piekielna? Konotacja nazwisk przymiotnikowych a wybór przez kobiety ich męskiej postaci". Język Polski XCVII/3, 67-75. 15 pkt.
 23. 2017. "Function words in surnames - 'alien bodies' in anthroponymy (with particular reference to Poland)". Onomastica LXI/1, 139-152. 12 pkt. Full text: http://rcin.org.pl/dlibra/docmetadata?id=64163&from=publication
 24. 2017. "O rozbieżnych etymologiach nazwisk polskich i litewskich". Acta Baltico-Slavica 41, 251-265. 14 pkt. Full text: https://ispan.waw.pl/journals/index.php/abs/article/view/abs.2017.003
 25. 2017. "Contemporary Polish surnames motivated by appellatives related to religion". In: NAME AND NAMING: Proceedings of the Fourth International Conference on Onomastics "Sacred and Profane in Onomastics". Baia Mare: Editura Mega/Eeditura Argonaut, 483-493. Full text: http://onomasticafelecan.ro/iconn4/iconn4_proceedings.php
 26. 2017. "The people of the church as reflected in contemporary Polish surnames". In: NAME AND NAMING: Proceedings of the Fourth International Conference on Onomastics "Sacred and Profane in Onomastics". Baia Mare: Editura Mega/Eeditura Argonaut, 494-504. Full text: http://onomasticafelecan.ro/iconn4/iconn4_proceedings.php
 27. 2017. "Skazane na wymarcie: nazwiska małolitewskie we współczesnym antroponomastykonie polskim".  [In:] Jowita Niewulis-Grablunas, Justyna Prusinowska, Justyna B. Walkowiak (eds.) Apokalipsy bałtyckich światów: The Apocalypses of the Baltic Worlds. Poznań: Wydawnictwo Rys, s. 421-430. Full text: https://www.researchgate.net/publication/325922869_Skazane_na_wymarcie_nazwiska_malolitewskie_we_wspolczesnym_antroponomastykonie_polskim

W druku / Forthcoming:

1) (co-author: Tomasz Wicherkiewicz) "Tangled language policies - Polish in Lithuania vs. Lithuanian in Poland". [In:] Multilingualism in the Baltic States: Societal Discourses and Contact Phenomena, ed. by S. Lazdina i H. F. Marten. Houndmills: Palgrave Macmillan 2018.
2) "The stage names of Polish interwar artists". Onomastica 2018.
3) "Urbanonimia wyobrażona: przewodnik po Wilnie nieistniejącym". Język Polski 2018.
4) "Lithuanian anthroponymic heritage in Poland". Onomastica Uralica 2019.
5) "Personal name policies in Europe in the context of globalization". Onomastica Uralica 2019.Wystąpienia konferencyjne (materiałów pokonferencyjnych nie opublikowano) / Conference presentations (conference proceedings have never been published):
 1. "The spelling of Polish surnames in Lithuania: Institutional regulations gone awry." XIII International Conference on Minority Languages (Flensburg - Sønderborg 2011). https://www.yumpu.com/en/document/view/7427193/preliminary-programme-wednesday-22-june-thursday-/2
 2. "Litvo, oičyzno moja! Spór o nazwiska Polaków litewskich - próba diagnozy". Międzynarodowa konferencja naukowa "Mniejszości narodowe, etniczne i językowe w Unii Europejskiej" (Lublin 2011). https://www.mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/9346,Miedzynarodowa-konferencja-o-mniejszosciach-narodowych.html