dr Justyna B. Walkowiak

E-mailjustwalk@amu.edu.pl
JednostkiPracownia Polityki Językowej i Badań nad Mniejszościami
DyżuryNajbliższe dyżury:

20 lutego 2018, godz. 10.00-11.00 -- Coll.Novum blok B, sala 221
Telefon61829 2952
Pokój134
Stanowiskoadiunkt
Obszar badańAntroponomastyka, polityka językowa w stosunku do nazw osobowych, lituanizacja imion i nazwisk Polaków na Litwie, związki polsko-litewskie w antroponimii, urbanonimia, chrematonimy
Research interestsAnthroponomastics, personal names in language policy, Lithuanisation of the names of Poles in Lithuania, Polish-Lithuanian anthroponomastic relationships, urbanonymy, chrematonyms
Inne informacjeCzłonkostwo / Membership

- International Congress of Onomastic Sciences (od 2010)
- Komisja Onomastyczna przy Oddziale PAN w Poznaniu (od 2015): komisjaonomastyczna.pan.poznan.pl

Publikacje / Publications
 1. 2004. Read all about it! Japan. An English Reader for Students of Japanese Studies. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.   http://www.press.amu.edu.pl/pl/orientalistyka/itemlist/tag/Walkowiak%20J..html
 2. 2004. Read all about it! China. An English Reader for Students of Chinese Studies. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 3. 2011. "Minority language policy regarding personal names – an overview". Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics (ESUKA – JEFUL), 2 – 1, 367 – 382. Full text: http://jeful.ut.ee/public/files/Justyna+Walkowiak+367-382%20parandusega.pdf
 4. 2012. „O rodzimych imionach w Wielkopolsce w XIX wieku.” Onomastica LVI, 117-133. 8 pkt. Full text: http://195.187.97.25:8080/images/data/ono/wydania/No_56_20112/No_56_2012.pdf#page=117
 5. 2013. „Pisownia nazwisk Polaków litewskich: polityka językowa, ideologia, praktyka.” Słowiańskie wyspy językowe i kulturowe. Toruń: Eikon Studio, 71-85. Full text: http://hdl.handle.net/10593/14778
 6. 2013. "Foreign branding in Poland: Chrematonyms and anthroponyms." Proceedings of the Second International Conference on Onomastics “Name and Naming”. Onomastics in Contemporary Public Space. Cluj-Napoca: Mega/Argonaut, 218-227. 15 pkt. Full text: http://onomasticafelecan.ro/iconn2/proceedings/2_11_Walkowiak_Justyna_ICONN_2.pdf
 7. 2014. „Co młodzi Polacy na Litwie sądzą o lituanizacji swych imion i nazwisk. Projekt ankiety”. Polskie Kresy Wschodnie i ludzie stamtąd. Materiały konferencyjne II edycja. Warszawa: Elipsa, 190-215. http://www.fundacja-kresy.pl/conf/torun_ref%202012.htm
 8. 2014. “A name policy and its outcome: Programmatic names in the nineteenth-century Posen Province.” Joan Tort-Donada, Montserrat Montagut i Montagut (eds.) Els noms en la vida quotidiana. Actes del XXIV Congrés Internacional d’ICOS sobre Ciències Onomàstiques / Names in daily life. Proceedings of the XXIV ICOS International Congress of Onomastic Sciences, 1745-1756. Barcelona. Full text: http://www.gencat.cat/llengua/BTPL/ICOS2011/180.pdf
 9. 2014. "One word, two languages, two interpretations: The Polish-Lithuanian Treaty of 1994 and how it was (mis)understood". Comparative Legilinguistics 18, 88-101. 7 pkt.  Full text: http://legilinguistics.amu.edu.pl/NUMERY/Comparative%2018%202014.pdf
 10. Praca doktorska / PhD dissertation: Personal Name Policy: From Theory to Practice.https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/handle/10593/12723
 11.  2012. "Feminine surnames in Polish. Two policies and the practice". Onoma 47, pp. 223-246. 10 pkt. Numer ukazał się z opóźnieniem latem 2015 / The issue appeared belatedly in the summer of 2015.
 12. 2015. "Od Katažiny do Edvina, czyli o imionach Polaków współcześnie używanych na Litwie". Onomastica LIX, s. 153-168. 12 pkt.  Full text: http://rcin.org.pl/dlibra/docmetadata?id=57727&from=publication
 13. 2015. "Survivors and losers: Why are some surnames more frequent than others?" [In:] Proceedings of the Third International Conference on Onomastics “Name and Naming”: Conventional / Unconventional in Onomastics. Baia Mare: Mega/ Argonaut, pp. 401-412. 15 pktFull text: http://onomasticafelecan.ro/iconn3/proceedings/2_28_Walkowiak_Justyna_B._ICONN_3.pdf
 14. 2016. "The importance of being Alfred: from the King of West Saxons to Nobel". [In:] Thesaurus gentium & linguarum – a festschrift to honour Professor Alfred F. Majewicz, ed. by T. Wicherkiewicz, M. Kurpaska i M. Kanert, pp. 423-435. Full text: http://hdl.handle.net/10593/14777
 15. 2016. “Personal names and Language Policy: Who plans what names for whom and how?" Names and Naming: People, Places, Perceptions and Power. Clevedon: Multilingual Matters, pp. 197-212. Review: https://linguistlist.org/pubs/reviews/get-review.cfm?SubID=36180677, publisher's info:
  http://www.multilingual-matters.com/display.asp?isb=9781783094905
 16. 2016. "Lithuanisation of personal names of the Polish minority in Lithuania". [In:] Proceedings of the 25th International Congress of Onomastic Sciences. Glasgow: University of Glasgow, 313-324. Full text: http://www.icos2014.com/wp-content/uploads/icos2014_vol_4.pdf
 17. 2016. "The 'mysterious' Kazlauskas: Exploring Lithuania's most frequent surname". Onomastica LX, 175-186. 12 pkt. Full text: http://www.rcin.org.pl/dlibra/docmetadata?id=63251&from=publication
 18. 2016. [Sprawozdanie:] "Seminarium naukowe Prechyľovanie: ánonie? (Bratysława, 9 II 2016)". Onomastica LX, 459-461. 12 pkt
 19. 2016. „Nazwiska żeńskie w Polsce – wybrane zagadnienia językowe i społeczno-prawne". [In:] Prechyľovanie: ánonie? Jazykovedné štúdie. 33. Eds. Lucia Molnár Satinská – Iveta Valentová. Bratislava: Veda, 29-39. Full text: http://www.juls.savba.sk/attachments/pub_js_33/js33.pdf
 20. 2016. Personal Name Policy: From Theory to Practice. Poznań: Wydział Neofilologii UAM w Poznaniu. DOI: 10.14746/9788394601720. Full text: https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/17416/1/Walkowiak_9788394601720.pdf          See also:http://e-onomastics.blogspot.com/
 21. 2016. „Odprzymiotnikowe nazwiska żeńskie w Polsce". Acta onomastica LVII, pp. 127-140. 10 pkt https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=496782
 22. 2017. ,,Piekielny czy Piekielna? Konotacja nazwisk przymiotnikowych a wybór przez kobiety ich męskiej postaci". Język Polski XCVII/3, 67-75. 15 pkt.
 23. 2017. "Function words in surnames – 'alien bodies' in anthroponymy (with particular reference to Poland)". Onomastica LXI/1, 139-152. 12 pkt.
 24. 2017. "O rozbieżnych etymologiach nazwisk polskich i litewskich". Acta Baltico-Slavica 41, 251-265. 14 pkt. Full text: https://ispan.waw.pl/journals/index.php/abs/article/view/abs.2017.003
 25. 2017. "Contemporary Polish surnames motivated by appellatives related to religion". In: NAME AND NAMING: Proceedings of the Fourth International Conference on Onomastics "Sacred and Profane in Onomastics". Baia Mare: Editura Mega/Eeditura Argonaut, 483-493.
 26. 2017. "The people of the church as reflected in contemporary Polish surnames". In: NAME AND NAMING: Proceedings of the Fourth International Conference on Onomastics "Sacred and Profane in Onomastics". Baia Mare: Editura Mega/Eeditura Argonaut, 494-504.

W druku / Forthcoming:

(co-author: Tomasz Wicherkiewicz) "Tangled language policies - Polish in Lithuania vs. Lithuanian in Poland". [In:] Multilingualism in the Baltic States: Societal Discourses and Contact Phenomena, ed. by S. Lazdiņa i H. F. Marten. Houndmills: Palgrave Macmillan 2018.

Wystąpienia konferencyjne (materiałów pokonferencyjnych nie opublikowano) / Conference presentations (conference proceedings have never been published):
 1. “The spelling of Polish surnames in Lithuania: Institutional regulations gone awry.” XIII International Conference on Minority Languages (Flensburg – Sønderborg 2011). https://www.yumpu.com/en/document/view/7427193/preliminary-programme-wednesday-22-june-thursday-/2
 2. „Litvo, oičyzno moja! Spór o nazwiska Polaków litewskich – próba diagnozy.” Międzynarodowa konferencja naukowa „Mniejszości narodowe, etniczne i językowe w Unii Europejskiej” (Lublin 2011). https://www.mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/9346,Miedzynarodowa-konferencja-o-mniejszosciach-narodowych.html