Studia doktoranckie

Studia doktoranckie odbywają się na ogólnych zasadach studiów doktoranckich Wydziału Neofilologii. Trwają cztery lata i kończą się publiczną obroną rozprawy doktorskiej, którą doktoranci przygotowują zgodnie z zakresami i specjalnościami badań prowadzonych w katedrze (literaturoznastwo, językoznastwo). Studia te przeznaczone są dla najlepszych i wybitnych studentów.

Dotychczas studia doktoranckie w Katedrze/Instytucie ukończyli:
2001dr Maciej Gaca (sinologia)Czasowy model świata w piktografii ludu Naxi, promotor prof. dr hab. Alfred F. Majewicz.
2001dr Arkadiusz Jabłoński (japonistyka)Informatywność a honoryfikatywność wypowiedzi językowej. Semiotyka i pragmatyka honoryfikatywności we współczesnym języku japońskim, promotor prof. dr hab. Romuald Huszcza (Uniwersytet Warszawski).
2003dr Maciej Kanert (japonistyka)Polityczne i społeczne implikacje buddyzmu japońskiego od 538 do 645 roku - Wiek Sogów, promotor prof. dr hab. Jolanta Tubielewicz.
2003dr Niyar Qurtbilal (turkologia)Güney-Doğu Kırım’ın Mikrotoponimisi (Mikrotoponimia południowo-wschodniego Krymu), promotor prof. dr hab. Henryk Jankowski.
2003dr Halina Wasilewska (sinologia)Unity i diversity - the traditional Yi writing system and its multiple representation, promotor prof. dr hab. Alfred F. Majewicz.
2004dr Otgosunch Cagaan (mongolistyka)Językowy obraz świata Mongołów na podstawie przysłów, promotor prof. dr hab. Henryk Jankowski.
2004dr Bartłomiej Grysa (arabistyka)Nauczanie języka arabskiego. Podstawy teoretyczne, praktyka i próba nowego programu, promotor prof. dr hab. Henryk Jankowski.
2004dr Paweł Siwiec (arabistyka)Struktura rytmiczna klasycznego wiersza arabskiego, promotor prof. dr hab. Adnan Abbas.
2005dr Monika Browarczyk (indologia)Inkongruencja komiczna w prozie satyrycznej Indii, promotor dr hab. Danuta Stasik.
2005dr Marcin Styszyński (arabistyka)Praktyczne sposoby zastosowania retoryki arabskiej na przykładzie twórczości Al-Gāhiza, promotor prof. dr hab. Adnan Abbas.
2008dr Maria Kurpaska (sinologia)"The Great Dictionary of Modern Chinese Dialects" and the actual linguistic situation in China, promotor prof. dr hab. Alfred F. Majewicz.

Obecnie studia doktoranckie odbywają następujący doktoranci:
  • mgr Kamil Burkiewicz (sinologia)
  • mgr Wojciech Jakóbiec (sinologia)
  • mgr Monika Lecińska-Ruchniewicz (japonistyka)
  • mgr Marcelina Leśniczak (japonistyka)
  • mgr Jagna Nieuważny (japonistyka)
  • mgr Wojciech Nowak (japonistyka)
  • mgr Marta Wesołowska (japonistyka)