Studenckie praktyki zawodowe

Zgodnie ze standardami kształcenia na kierunku filologia wszyscy studenci studiów pierwszego stopnia o specjalności sinologia, japonistyka i indologia zobowiązani są do odbycia studenckich praktyk zawodowych.

Czas trwania praktyk

Praktyki powinny trwać minimum 4 tygodnie (lub 150 godzin).

Termin odbywania praktyk

Praktyki można odbywać po zaliczeniu II semestru, w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych (ferie, wakacje). Należy je zakończyć przed egzaminem licencjackim.

Miejsce odbywania praktyk

Studenci sinologii, japonistyki i indologii mogą odbywać praktyki zawodowe w wybranych przez siebie zakładach pracy, pod warunkiem, że profil działalności tych zakładów umożliwi im zdobycie wiedzy i doświadczenia zawodowego w zakresie profesjonalnego wykorzystania ich języka kierunkowego. Mogą to być przedsiębiorstwa polskie i zagraniczne, biura turystyczne, biura tłumaczy, redakcje czasopism, biblioteki, wydawnictwa, szkoły wyższe, instytuty naukowe, urzędy publiczne, radio i telewizja, biura i organizacje pozarządowe, fundacje i instytucje powołane do promowania obcego języka i kultury, itp.
Praktyki odbywane w jednostkach organizacyjnych UAM (np. w Bibliotece Filologicznej Novum, w Instytucie Konfucjusza, itp.) mogą mieć jedynie charakter uzupełniający.

Tryb zaliczania studenckich praktyk zawodowych

 1. Zgłoszenie praktyki
  Po znalezieniu odpowiedniego zakładu pracy student zgłasza się do opiekuna praktyk w KO i dostarcza mu wypełniony formularz zawierający dane praktykanta, informacje o zakładzie przyjmującym na praktykę oraz program praktyk.

  Formularz zgłoszenia [do pobrania]

  Uwaga! Zgłoszenie praktyki przed jej rozpoczęciem jest warunkiem jej zaliczenia.
  Jeśli zakład pracy tego wymaga, Uczelnia zawiera z nim porozumienie w sprawie organizacji studenckich praktyk zawodowych. Porozumienia nie zawiera się w przypadku, kiedy praktyki odbywają się w jednostkach organizacyjnych uczelni.
 2. Odbycie praktyki
  Zakład przyjmujący na praktyki wyznacza opiekuna praktyki, który jest bezpośrednim zwierzchnikiem studenta na terenie zakładu pracy podczas odbywania przez niego praktyki zawodowej. Ze strony uczelni nadzór nad przebiegiem praktyki sprawuje pełnomocnik ds. studenckich praktyk zawodowych.
  Na terenie zakładu pracy praktykant podlega przepisom i regulaminom obowiązującym w tym zakładzie.
  W czasie odbywania praktyki student powinien posiadać aktualne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).
 3. Dokumentacja przebiegu praktyki
  W czasie odbywania praktyki student prowadzi dziennik praktyk (można go pobrać ze strony internetowej Wydziału Neofilologii UAM).
  Wszystkie wpisy w dzienniku praktyk powinny być potwierdzone przez opiekuna praktyki w zakładzie pracy (podpis, pieczątka).
 4. Zaliczenie praktyki
  Zaliczenia praktyki dokonuje pełnomocnik ds. studenckich praktyk zawodowych w Katedrze Orientalistyki na podstawie następujących dokumentów:
  • Dziennika praktyk
  • Sprawozdania z praktyki wykazującego zrealizowanie zadań przewidzianych w programie praktyk, zawierającego refleksję na temat zdobytych umiejętności i doświadczeń oraz uwagi studenta o zakładzie pracy. Sprawozdanie to musi być potwierdzone przez opiekuna praktyk w zakładzie pracy (podpis, pieczątka).
  • Opinii o praktykancie wystawionej przez opiekuna praktyki w zakładzie pracy.


UWAGA! Nowe wymagania dotyczące sprawozdania z praktyk i opinii pracodawcy o praktykancie.

Dziennik Praktyk Zawodowych [wzór do pobrania]


Pełnomocnik ds. studenckich praktyk zawodowych
(opiekun praktyk) w Katedrze Orientalistyki: mgr Wisława Szkudlarczyk-Brkić
Tel:602 576826
E-mail:wislawa.sh@gmail.com
Dyżur:semestr letni 2018 - piątek 10:15-11:15, pokój 421.