Informacje ogólne


Informacje dla studentów KO


Prawa i obowiązku studenta, jak i szczegółowy tok i organizację studiów wyższych w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza określa Regulamin Studiów.
Niezbędę formularze dostępne są na podstronie Wydziału Neofilologii.Najczęściej zadawane pytania dotyczące toku i organizacji studiów.?: Czy mogę uczęszczać na zajęcia jako wolny słuchacz?
O: Nie. Regulamin studiów UAM nie przewiduje takiej formy odbywania zajęć. Tylko w wyjątkowych przypadkach Rektor UAM może wyrazić zgodę na uczęszczanie na zajęcia jako wolny słuchacz.
Student może uczęszczać na dodatkowy moduł w ramach dodatkowej usługi edukacyjnej. Należy pamiętać, że wybór przedmiot spoza programu studiów stanowi opcję płatną.?: Czy mogę uczęszczać na zajęcia organizowane poza moją jednostką macierzystą?
O: Tylko jeśli są to zajęcia w ramach dodatkowych usług edukacyjnych. Jeśli nie, to nie ma takiej możliwości ze względu na różne efekty kształcenia. Podjęcie zajęć poza jednostką macierzystą wymaga uzyskania zgody dziekana.?: Co muszę zrobić, żeby przenieść się z innej uczelni na UAM?
O: Po pierwsze trzeba być studentem danej uczelni. Po drugie: należy uzyskać zgodę macierzystej uczelni (dziekana wydziału macierzystego) na przeniesienie na UAM. Następnie wymagane są: pozytywna opinia wicedyrektora lub pełnomocnika ds. studenckich z danej jednostki UAM, której podstawą jest zaliczenie sprawdzianu językowego oraz zgoda dziekana ds. studiów stacjonarnych.
Zob. też § 49 i 51 regulaminu studiów a także informacje na stronie Katedry.?: Czy niezłożenie pracy dyplomowej w terminie skutkuje skreśleniem z listy studentów?
O: TAK
Można się ubiegać o powtarzanie niezaliczonego przedmiotu (do 2 tygodni po zakończeniu roku akademickiego albo przedłużonej sesji egzaminacyjnej).
Zob. § 36 i § 63 pkt 1 regulaminu studiów.?: Czy można powtarzać praktyczną naukę języka (PNJ) na I roku studiów I i II stopnia?
O: Tylko, jeśli jest to jedyny przedmiot, który nie został zaliczony. Wyjątkiem jest tu Katedra Orientalistyki, gdzie powtarzanie PNJ na I roku jest niemożliwe.?: Czy dany moduł można powtarzać dwa razy?
O: NIE. Zgodnie z regulaminem § 36 pkt 3 regulaminu studiów.?: Czy mogę wyjechać na stypendium jeśli nie zdałam/-em PNJ?
O: NIE.?: Czy mogę przepisać oceny uzyskane podczas studiów na innej uczelni/na innym wydziale UAM?
O: TAK – zob. § 28 regulaminu studiów.
Niemożliwe jest uznawanie efektów kształcenia na studiach I stopnia na studiach II stopnia.
Podania skierowane do dziekana wraz z kartami przedmiotów odbytych na innych studiach opiniują komisje ds. uznawalności kształcenia powołane przez dziekana w każdej jednostce.


^^^


?: Do kiedy mogę złożyć wniosek o przepisanie ocen?
O: W czasie pierwszych 6 tygodni każdego semestru. Przedmioty obejmujące cały rok akademicki albo I semestr w czasie pierwszych 6 tygodni I semestru, natomiast przedmioty odbywające się tylko w II semestrze w czasie pierwszych 6 tygodni II semestru.
Nie wydaje się decyzji wstecz.?: Czy do indywidualnej organizacji studiów (IOS) jest potrzebna pisemna zgoda wszystkich prowadzących przedmioty, z których wnioskuję o IOS?
O: TAK. Prowadzący muszą określić dokładnie warunki zaliczania przedmiotów, które mają być objęte IOS.
Zob. § 16 regulaminu studiów.?: Do kiedy mogę złożyć wniosek o IOS?
O: W czasie pierwszych 6 tygodni każdego semestru.?: Czy promotorem pracy dyplomowej może być osoba spoza UAM?
O: Tak, ale po uzyskania zgody dziekana. Wnioskuje student, a opiniuje wicedyrektor albo pełnomocnik dziekana ds. studenckich.?: Czy promotorem pracy dyplomowej może być osoba spoza mojej jednostki macierzystej?
O: Tak, ale po uzyskania zgody dziekana. Wnioskuje student, a opiniuje wicedyrektor albo pełnomocnik dziekana ds. studenckich.?: Czy można realizować dwa lata studiów w czasie jednego roku akademickiego?
O: TAK. Zob § 17 regulaminu studiów.


^^^