Postępowanie rekrutacyjne na I rok studiów na rok akademicki 2016/2017

ZASADY OGÓLNE

Nabór na I rok studiów I stopnia (studia licencjackie) oferowanych przez Katedrę Orientalistyki specjalności, tj. indologię, japonistykę i sinologię opiera się na tych samych zasadach. Ogólne warunki rekrutacji określa Uchwała Senatu UAM w sprawie warunków i trybów rekrutacji na I rok studiów. Zobacz pełen tekst uchwały.


SZCZEGÓŁOWE ZASADY REKRUTACJI

Szczegółowe zasady rekrutacji określa załącznik do ww. uchwały: zobacz pełen tekst załącznika do uchwały.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w dwóch trybach:
1. tryb I - dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. nową maturę lub nową maturę 2002, absolwentów szkół należących do Organizacji Matur Międzynarodowych (IB) oraz kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą,
2. tryb II - dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. starą maturę.

Limit przyjęć na poszczególne specjalności wynosi ok. 40 osób (ostateczna liczba jest widoczna w sytemie rekrutacyjnym). Komisja Rekrutacyjna w Katedrze Orientalistyki stara się reagować elastycznie w sytuacji dużej liczby potencjalnych kandydatów i zazwyczaj wnioskuje o zwiększenie limitu przyjęć o kilka osób. Od postępowania na I rok studiów na rok akademicki 2012/2013 wydatnie zwiększono zakres przedmiotów brany pod uwagę podczas postępowania.


Szczegółowe zasady rekrutacji na specjalności: indologia, japonistyka i sinologia
Rodzaj postępowania kwalifikacyjnego
Tryb I 1) 2) 3) Tryb II 5) 6)
konkurs świadectw dojrzałości konkurs świadectw dojrzałości
przedmiotpoziomwagauwagaprzedmiotwagauwaga
j. polski (pisemny) rozszerzony 0,3 j. polski 0,3
j. obcy nowożytny lub j. łaciński i kultura antyczna lub j. mniejszości narodowej lub j. regionalny - język kaszubski (pisemny) rozszerzony 0,4 j. obcy nowożytny lub historia lub geografia lub wiedza o społeczeństwie 0,7
drugi j. obcy nowożytny lub j. łaciński i kultura antyczna lub j. mniejszości narodowej lub j. regionalny - język kaszubski (pisemny) podstawowy
lub
rozszerzony
0,1 jeden do wyboru 4)
0,3
historia lub geografia lub filozofia lub wiedza o społeczeństwie (pisemny) podstawowy
lub
rozszerzony
0,1
0,3
historia sztuki lub historia muzyki (pisemny) podstawowy
lub
rozszerzony
0,1
0,3

Objaśnienie stosowanych przypisów:
1. Suma wyników egzaminu maturalnego zdawanego w części pisemnej.
2. Uwzględniany jest tylko jeden poziom. W przypadku, gdy kandydat posiada z danego przedmiotu wyniki z egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym uwzględniany jest wynik z poziomu korzystniejszego dla kandydata.
3. Sposób przeliczania wyników matury międzynarodowej (IB) na punkty „nowej matury” podany jest w § 22 ust. 1 Części ogólnej Uchwały.
4. Jeżeli kandydat zdawał więcej niż jeden z wymienionych przedmiotów, to brany pod uwagę jest najlepszy z wyników.
5. Jeżeli kandydat posiada dwie oceny z egzaminu dojrzałości z wymaganego przedmiotu (egzamin pisemny i ustny), to wybierany jest najlepszy wynik.
6. Sposób przeliczania ocen z egzaminu dojrzałości na punkty podany jest w § 23 Części ogólnej Uchwały.

Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym obliczany jest jako suma wyników z wybranych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym przemnożonych przez wagi przypisane poszczególnym przedmiotom - dotyczy trybu I i trybu II. Końcowy wynik podawany jest w skali punktowej: 0-100.

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE PRAKTYCZNIE

Informacja dla kandydatów trybu II (stara matura): Rekrutacja od postępowania na I rok studiów na rok akademicki 2016/2017 prowadzona jest wyłącznie na zasadzie konkursu świadectw bez rozmowy kwalifikacyjnej.

Zasadnicza część postępowania rekrutacyjnego odbywa się za pomocą Systemu Internetowej Rekrutacji, który uruchamiany jest od 1 czerwca. Kandydaci samodzielnie dokonują rejestracji tworząc własny profil w systemie, wprowadzają niezbędne dane i kontrolują przebieg postępowania. System w czytelny sposób przedstawia niezbędne do wykonania kroki podczas rekrutacji oraz informuje kandydata o terminach poszczególnych etapów. Kandydat znajdzie tam również numer swojego osobistego konta bankowego, na które należy uiścić opłatę rekrutacyjną. Wszelkie informacje na temat rekrutacji można znaleźć w Portalu Kandydata na stronie internetowej UAM (zobacz stronę portalu dla kandydata). Po zakończeniu pierwszej fazy postępowania rekrutacyjnego Komisja Rekrutacyjna ustala próg i listę rankingową oraz informuje osoby zakwalifikowane do przyjęcia na I rok studiów I stopnia o konieczności złożenia odpowiednich dokumentów w siedzibie Katedry w terminie 7 dni. Osoby, które nie dokonają tej czynności w określonym terminie, nie zostaną przyjęte na I rok studiów. Pozostali kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowania do przyjęcia na I rok studiów, mogą w odpowiednim terminie składać elektronicznie w systemie Internetowej Rekrutacji Oświadczenie o Podtrzymaniu Chęci Studiowania, dostępne na indywidualnym koncie rekrutacyjnym kandydata. Z osób, które zadeklarują podtrzymanie chęci studiowania, tworzona jest tzw. lista rezerwowa. W przypadku zwolnienia się miejsc (np. kandydaci z listy zakwalifikowanych na studia nie dostarczą kompletu dokumentów w terminie lub złożą rezygnację) Komisja ustala nowy, niższy próg rankingowy i kwalifikuje do przyjęcia kandydatów zgodnie z kolejnością na liście rankingowej i do wyczerpania limitu miejsc.