Postępowanie rekrutacyjne na I rok studiów na rok akademicki 2018/2019


ZASADY OGÓLNE

Nabór na I rok studiów I stopnia (studia licencjackie) oferowanych przez Katedrę Orientalistyki specjalności, tj. indologię, japonistykę i sinologię opiera się na tych samych zasadach. Ogólne warunki rekrutacji określa Uchwała Senatu UAM w sprawie warunków i trybów rekrutacji na I rok studiów. Zobacz pełen tekst uchwały dla części ogólnej.


SZCZEGÓŁOWE ZASADY REKRUTACJI

Szczegółowe zasady rekrutacji określa załącznik do ww. uchwały: zobacz pełen tekst załącznika do uchwały.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w dwóch trybach:
1. tryb I - dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. nową maturę lub nową maturę 2002, absolwentów szkół należących do Organizacji Matur Międzynarodowych (IB) oraz kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą,
2. tryb II - dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. starą maturę.

Limit przyjęć na poszczególne specjalności wynosi ok. 40 osób (ostateczna liczba jest widoczna w sytemie rekrutacyjnym). Komisja Rekrutacyjna w Katedrze Orientalistyki stara się reagować elastycznie w sytuacji dużej liczby potencjalnych kandydatów i zazwyczaj wnioskuje o zwiększenie limitu przyjęć o kilka osób. Od postępowania na I rok studiów na rok akademicki 2012/2013 wydatnie zwiększono zakres przedmiotów brany pod uwagę podczas postępowania.


Szczegółowe zasady rekrutacji na specjalności: indologia, japonistyka i sinologia
Rodzaj postępowania kwalifikacyjnego
Tryb I 1) 2) 3) Tryb II 5) 6)
konkurs świadectw dojrzałości konkurs świadectw dojrzałości
przedmiotpoziomwagauwagaprzedmiotwagauwaga
j. polski (pisemny) rozszerzony 0,3 j. polski 0,3
j. obcy nowożytny lub j. łaciński i kultura antyczna lub j. mniejszości narodowej lub j. regionalny - język kaszubski (pisemny) rozszerzony 0,4 j. obcy nowożytny lub historia lub geografia lub wiedza o społeczeństwie 0,7
drugi j. obcy nowożytny lub j. łaciński i kultura antyczna lub j. mniejszości narodowej lub j. regionalny - język kaszubski (pisemny) podstawowy
lub
rozszerzony
0,1 jeden do wyboru 4)
0,3
historia lub geografia lub filozofia lub wiedza o społeczeństwie (pisemny) podstawowy
lub
rozszerzony
0,1
0,3
historia sztuki lub historia muzyki (pisemny) podstawowy
lub
rozszerzony
0,1
0,3

Objaśnienie stosowanych przypisów:
1. Suma wyników egzaminu maturalnego zdawanego w części pisemnej.
2. Uwzględniany jest tylko jeden poziom. W przypadku, gdy kandydat posiada z danego przedmiotu wyniki z egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym uwzględniany jest wynik z poziomu korzystniejszego dla kandydata.
3. Sposób przeliczania wyników matury międzynarodowej (IB) na punkty „nowej matury” podany jest w § 22 ust. 1 Części ogólnej Uchwały.
4. Jeżeli kandydat zdawał więcej niż jeden z wymienionych przedmiotów, to brany pod uwagę jest najlepszy z wyników.
5. Jeżeli kandydat posiada dwie oceny z egzaminu dojrzałości z wymaganego przedmiotu (egzamin pisemny i ustny), to wybierany jest najlepszy wynik.
6. Sposób przeliczania ocen z egzaminu dojrzałości na punkty podany jest w § 23 Części ogólnej Uchwały.

Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym obliczany jest jako suma wyników z wybranych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym przemnożonych przez wagi przypisane poszczególnym przedmiotom - dotyczy trybu I i trybu II. Końcowy wynik podawany jest w skali punktowej: 0-100.

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE PRAKTYCZNIE

Informacja dla kandydatów trybu II (stara matura): Rekrutacja od postępowania na I rok studiów na rok akademicki 2018/2019 prowadzona jest wyłącznie na zasadzie konkursu świadectw bez rozmowy kwalifikacyjnej.

Zasadnicza część postępowania rekrutacyjnego odbywa się za pomocą Systemu Internetowej Rekrutacji, który uruchamiany jest od czerwca. Kandydaci samodzielnie dokonują rejestracji tworząc własny profil w systemie, wprowadzają niezbędne dane i kontrolują przebieg postępowania. System w czytelny sposób przedstawia niezbędne do wykonania kroki podczas rekrutacji oraz informuje kandydata o terminach poszczególnych etapów. Kandydat znajdzie tam również numer swojego osobistego konta bankowego, na które należy uiścić opłatę rekrutacyjną. Wszelkie informacje na temat rekrutacji można znaleźć w Portalu Kandydata na stronie internetowej UAM (zobacz stronę portalu dla kandydata). Po zakończeniu pierwszej fazy postępowania rekrutacyjnego Komisja Rekrutacyjna ustala próg i listę rankingową oraz informuje osoby zakwalifikowane do przyjęcia na I rok studiów I stopnia o konieczności złożenia odpowiednich dokumentów w siedzibie Katedry w stosownym terminie. Osoby, które nie dokonają tej czynności w określonym terminie, nie zostaną przyjęte na I rok studiów. Pozostali kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowania do przyjęcia na I rok studiów, mogą w odpowiednim terminie składać elektronicznie w systemie Internetowej Rekrutacji Oświadczenie o Podtrzymaniu Chęci Studiowania, dostępne na indywidualnym koncie rekrutacyjnym kandydata. Z osób, które zadeklarują podtrzymanie chęci studiowania, tworzona jest tzw. lista rezerwowa. W przypadku zwolnienia się miejsc (np. kandydaci z listy zakwalifikowanych na studia nie dostarczą kompletu dokumentów w terminie lub złożą rezygnację) Komisja ustala nowy, niższy próg rankingowy i kwalifikuje do przyjęcia kandydatów zgodnie z kolejnością na liście rankingowej i do wyczerpania limitu miejsc.