Studia II stopnia - japonistyka

Nabór na I rok studiów II stopnia na specjalność japonistyka odbywa się od 2010 roku. Podobnie jak studia I stopnia proces rekrutacji odbywa się z wykorzystaniem Systemu Internetowej Rekrutacji.

W programie studiów kładzie się nacisk przede wszystkim na praktyczną znajomość języka japońskiego (270 godzin na I roku i 150 godzin na II roku studiów). Ponadto przez trzy semestry studiów prowadzone są intensywne zajęcia z pisma japońskiego. Pozostałe przedmioty kierunkowe obejmują zagadnienia z kultury i cywilizacji Japonii; oferowane są specjalistyczne zajęcia seminaryjne uzupełniane wykładami monograficznymi.
Studenci mają również możliwość kontynuowania nauki innych języków orientalnych.

ZASADY REKRUTACJI W ROKU 2018

Studia II stopnia dla absolwentów (minimum) studiów pierwszego stopnia ze znajomością języka danej specjalności na poziomie licencjatu.

  1. Uwzględniane są: ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych.
  2. Rozmowa kwalifikacyjna w języku danej specjalności dotycząca zakresu pracy dyplomowej kandydata, dziedziny jego zainteresowań oraz motywacji, za którą można otrzymać 20 punktów.

Podstawa prawna: Tekst załącznika do Uchwały nr 66/2016/2017 Senatu UAM w sprawie warunków, trybów oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych w roku akademickim 2018/2019.