Przenoszenie sie do KO

PRZENOSZENIE SIĘ, II KIERUNEK:
JAPONISTYKA, SINOLOGIA I INDOLOGIA


Przeniesienie się lub rozpoczęcie nauki na II (lub wyższym) roku japonistyki, sinologii i indologii w Katedrze Orientalistyki (KO) jest możliwe wyłącznie w przypadku istnienia wolnych miejsc na odpowiednich rocznikach (limit wynosi 20 osób).

W takim przypadku wymagane są:
 1. Średnia ze studiów równa lub wyższa 4,5.
 2. Zaświadczenie o średniej z poprzednich lat (w przypadku przenoszenia się na II rok – z I roku studiów, a w przypadku przenoszenia się na III rok – z I i II roku studiów).
 3. Zaświadczenie o statusie studenta z uczelni, z której kandydat chce się przenieść.
 4. Podanie o pozwolenie na przeniesienie zaadresowane do Prodziekana ds. studiów stacjonarnych (imię, nazwisko, stopień naukowy należy sprawdzić na stronie internetowej Wydziału Neofilologii) wraz z uzasadnieniem.
 5. Ksero indeksu w celu ustalenia różnic programowych, do uzupełnienia których kandydat może być zobowiązany po przyjęciu na studia.
 6. Zdanie egzaminu z języka kierunkowego (japoński, chiński, sanskryt lub hindi).
  1. Egzamin odbywa się po 20 września, czyli po zakończeniu sesji egzaminacyjnej, gdyż dopiero wtedy znana jest liczba osób na roku.
  2. Zakres materiału obowiązującego na egzaminie z języka kierunkowego (języków: japońskiego, chińskiego, sansrytu lub hindi) zależy od roku studiów, na którym kandydat chce studiować. W przypadku ubiegania się o przyjęcie na II rok obowiązuje materiał z I roku odpowiedniego kierunku; na III rok – materiał z II roku odpowiedniego kierunku. Podręczniki dostępne są w bibliotece Wydziału Neofilologii (w budynku Collegium Novum) oraz w czytelni KO.
  3. Wyniki egzaminu ogłoszone zostaną w przeciągu 7 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu.
Wszystkie dokumenty należy złożyć w sekretariacie Katedry Orientalistyki do 15 września.
Po pozytywnie zdanym egzaminie dokumenty przekazywane są do dziekanatu. Ostateczną decyzję o przyjęciu podejmuje Prodziekan ds. studiów stacjonarnych.

Przykładowe informacje dot. egzaminu z języka kierunkowego

 • indologia
  Osoby zainteresowane prosimy o kontakt na adres: orient@amu.edu.pl

 • japonistyka
  Egzamin dla osób przenoszących się na 2 rok japonistyki:
  2011年度UAM日本学科2年生編入試験実施要項

  • 筆記試験
   筆記試験は、次の3つを実施する。
   1. 漢字
   2. 出題範囲:ひらがな、カタカナ、漢字400字
    漢字教材:BASIC KANJI BOOK VOL.1、2
     (※教材は日本学科の図書室から借りることができる。)
    試験時間:約1時間
    試験問題の内容:単語の翻訳問題、ポーランド語から日本語へ
     かなの文章を漢字かな交じり文に書き換える問題
   3. 語彙・漢字
   4. 出題範囲:東京外国語大学編著の教科書「初級日本語」の第1課から第27課まで。
     (※教材は日本学科の図書室から借りることができる。)
    試験時間:約45分
    試験問題の内容:教科書に出てくる言葉を漢字やカタカナなどで
     書く問題。ただし、文法の知識も要する。
   5. 文法
   6. 出題範囲:②と同じ
    試験時間:約1時間半
    試験問題の内容:当該教科書に提示されている文法項目を総合的にみる問題。
     助詞の理解、それぞれの文型の作り方はもちろん、これらの文法
     項目を組み合わせて使える知識が求められる。
  • 口頭試験
   口頭試験はまとめて1回行う。
   出題される課題:
   1. 教科書「初級日本語」の第1課から第27課までで提示されている文法項目の中
    から、質問された文法項目についてポーランド語で説明する。与えられた文章を、
    ポーランド語から日本語、日本語からポーランド語に翻訳する。
   2. 筆記試験の結果をみた上で、必要ならば、文法項目について日本語で追加の質問をするので、それに日本語で答える。
   3. 自分の日常生活について話したり、与えられたトピックに関して説明したり、自分の意見を表明したりするなど、ある程度内容のまとまった事柄を日本語で話す。
   試験時間:約30分
  • その他、補足情報
   2年生の編入試験合格の目安として求められる能力は、日本語能力試験のN4合格レベルに相当するものとする。を参照

  Egzamin dla osób przenoszących się na 3 rok japonistyki
  3年生編入試験について
  • 筆記
   1. ニューアプローチ中級日本語 基礎編」全課日本語研究社出版 文法・語彙・漢字の問題 (約90分)
   2. 作文 当日テーマ提示 800字程度(約40分)中級程度の日本語力(文法、語彙など)を使って書くこと
   3. 読解 中級程度の問題 2題 (約40分)
   4. 漢字 「BASIC KANJI BOOK VOL.1、2」「INTERMEDIATE KANJI BOOK VOL.1」 漢字数800字 (約60分) なお、教科書は日本学科の図書室貸し出し可能、事前の連絡が必要
  • 口頭 文法・語彙・会話表現・応答能力をチェック(約30分)

 • sinologia
  Studenci, którzy ze względu na dobrą znajomość języka chińskiego chcą rozpocząć studia sinologiczne od trzeciego semestru, powinni zdać egzamin z materiału realizowanego w pierwszym i drugim semestrze. Egzamin ten składa się z części ustnej i pisemnej.
  Egzamin ustny ma formę rozmowy na tematy wybrane spośród podanych (kliknij aby przejrzeć pełną listę tematów). Ocenie podlega wymowa, płynność i swoboda wypowiedzi, zastosowane słownictwo, zastosowane konstrukcje gramatyczne oraz sposób reagowania w określonych sytuacjach komunikacyjnych.
Materiały
Omówienie zagadnień gramatycznych można znaleźć w dwujęzycznym podręczniku: Li, Dejin, Cheng, Meizhen 1988 A Practical Chinese Grammar for Foreigners, Sinolingua, BeijingPytnia w sprawie konkretnych egzaminów prosimy kierować po uprzednim złożeniu podania o przyjęcie na drugi kierunek na adres: orient@amu.edu.pl