O studiach - Zakład Japonistyki
   日本学科 日本語専攻

Poznań, obok Warszawy, Krakowa i Torunia, jest jednym z czterech głównych akademickich ośrodków japonistycznych w Polsce. Pierwszy nabór na japonistykę na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbył się w roku 1987. Odtąd nabór na studia przeprowadzano co dwa lata. Od roku 2002 wprowadzono coroczny nabór studentów na pierwszy rok japonistyki. Studia filologiczne o specjalności japonistyka prowadzi Zakład Japonistyki działający w Katedrze Orientalistyki.

Przebieg studiów

Zakład Japonistyki prowadzi trzyletnie studia licencjackie (I stopnia) oraz dwuletnie studia magisterskie (II stopnia) dzienne na specjalności japonistyka. Od 2010 roku planowane jest uruchomienie również płatnych studiów wieczorowych.

Ukończenie studiów i uzyskanie tytułu licencjata lub magistra filologii japońskiej następuje po zaliczeniu wszystkich przedmiotów przewidzianych planem studiów, uzyskaniu odpowiedniej ilości punktów ECTS oraz złożeniu pracy licencjackiej lub magisterskiej i zdaniu egzaminu licencjackiego lub magisterskiego (zob. Standardy wymagań dla prac licencjackich i magisterskich na stronie KO: www.orient.amu.edu.pl). Szczegółowe zasady odnośnie przebiegu studiów dziennych magisterskich określa Regulamin studiów (zob. zob. strona UAM http://studenci.amu.edu.pl/studia/licencjackie-i-magisterskie/regulamin-studiow]).

Plan studiów pierwszego stopnia (licencjackich) na japonistyce obejmuje ogółem 2 670 godzin zajęć, z czego 120 godzin stanowią przedmioty ogólne, a 2 580 godzin przedmioty kierunkowe. Plan studiów drugiego stopnia (magisterskich) obejmuje ogółem 1 110 godzin, z czego przedmioty podstawowe zajmują 150 godzin, a przedmioty kierunkowe 960 godzin.

Zaliczenie przedmiotu odbywa się poprzez uzyskanie wpisu do indeksu na podstawie wyników pracy i/lub przeprowadzonego kolokwium. Zaliczenie egzaminu student uzyskuje poprzez jego zdanie w trybie przewidzianym przez regulamin studiów.

Praca licencjacka lub magisterska przygotowywana jest w uzgodnieniu z promotorem, na temat zaakceptowany przez promotora (zob. Standardy wymagań prac dyplomowych na stronie KO – Dla studenta).

KO szczyci się osiągnięciami naukowymi swych absolwentów i zachęca do ich publikacji. Po zakończeniu studiów magisterskich absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na studia doktoranckie, których ukończenie - po przedstawieniu rozprawy doktorskiej i jej publicznej obronie – uprawnia do uzyskania stopnia doktora nauk humanistycznych w wybranej przez doktoranta specjalności.

Program studiów

W programie studiów kładzie się nacisk przede wszystkim na praktyczną znajomość języka japońskiego (nauka w wymiarze 390 godzin rocznie – 13 godzin tygodniowo podczas pierwszych dwóch lat studiów i 360 godzin rocznie na III roku studiów licencjackich oraz 330 godzin na I roku i 180 godzin na II roku studiów magisterskich). Ponadto przez cały czas trwania studiów prowadzone są zajęcia z pisma japońskiego (odpowiednio: 120, 120, 90, 60 i 60 godzin rocznie w trakcie kolejnych lat studiów). Pozostałe przedmioty kierunkowe to, między innymi: gramatyka opisowa i historyczna języka japońskiego, historia Japonii, historia literatury i kultury japońskiej, lektura tekstów, translatoryka, seminaria magisterskie oraz wykłady monograficzne.
Program studiów obejmuje także zajęcia z drugiego języka orientalnego (obecnie do wyboru języki: chiński, tamilski, hindi), języka indoeuropejskiego (język angielski, język rosyjski).

Wyjazdy zagraniczne

W trakcie studiów studenci mogą uczestniczyć w wyjazdach integracyjnych, konkursach językowych oraz europejskich programach wymiany studentów. Większość studentów zainteresowanych wyjazdem do Japonii ma szansę uzyskać stypendium jeszcze w trakcie studiów.

Koło Naukowe Studentów Japonistyki UAM

W Katedrze Orientalistyki od roku 2003 działa Koło Naukowe Studentów Japonistyki UAM JAPONICA CREATIVA. Koło organizuje cykliczne imprezy i spotkania. Szczegóły działalności koła dostępne są w internetowym serwisie JAPONICA CREATIVA: www.creativa.amu.edu.pl/

Postępowanie rekrutacyjne

Przyjęcie kandydatów na studia japonistyczne I stopnia następuję w wyniku postępowania kwalifikacyjnego, które odbywa się w drodze konkursu świadectw dojrzałości (nowa matura); kandydaci ze „stara maturą” muszą dodatkowo przejść rozmowę kwalifikacyjną. Procedura rekrutacyjna obywa się z wykorzystaniem Internetowego Systemu Rekrutacji pod adresem: https://rejestracja.amu.edu.pl/. Szczegółowe zasady rekrutacji znajdują się na stronie: www.amu.edu.pl.

Limit przyjęć

Limit przyjęć na pierwszy rok studiów licencjackich to 24 osoby (2011).

Perspektywy pracy po ukończeniu studiów

Wzajemne zainteresowanie oraz wymiana kulturalna pomiędzy Polską i Japonią, jak również poziom inwestycji japońskich w Polsce, konsekwentnie wzrasta. Absolwenci japonistyki mogą znaleźć zatrudnienie w firmach, urzędach i innych placówkach utrzymujących stosunki z Japonią jako tłumacze i eksperci do spraw Japonii. Najatrakcyjniejsze oferty będą z pewnością oczekiwały na absolwentów posiadających dodatkowe specjalności i kwalifikacje.

Wybrane źródła naukowe wykorzystywane w trakcie studiów

 • Alberowa, Zofia 1987. O sztuce Japonii. Warszawa: Wiedza Powszechna.
 • Huszcza, Romuald 2006. Honoryfikatywność. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Kotański, Wiesław 1995. W kręgu shintoizmu. Tom I-II. Warszawa: Dialog.
 • Majewicz, Alfred F. 1991. Dzieje i wierzenia Ajnów. Poznań: CIA.-Books
 • Melanowicz, Mikołaj 1994, 1996. Literatura japońska. Tom I-III. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Tubielewicz, Jolanta 1984. Historia Japonii. Wrocław: Ossolineum.
 • Żeromska, Estera 2005. Maska na japońskiej scenie. Warszawa: Trio.

Niektóre z pomocy wykorzystywanych do nauki języka

 • Shokyū nihongo [japoński dla początkujących] 1994. Tōkyō: Bonjinsha.
 • Mizutani N. 1990 Introduction to Intermediate Japanese. Tokyo: Bonjinsha.
 • Takebayashi S., Y. Kojima 1984. Kenkyusha’s Lighthouse English -Japanese Dictionary. Tokyo: Kenkyusha.
 • Spahn, M., W. Hadamitzky 1989. Japanese Character Dictionary. Tokyo: Nichigai Associates.

Kontakt w sprawie rekrutacji

 • W sprawach nietypowych: Dział Nauczania UAM, Collegium Minus, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań, tel. 061 8294366, www.dn.amu.edu.pl
 • Dziekanat Wydziału Neofilologii UAM, Collegium Novum, Al. Niepodległości 4, 61-874 Poznań, tel. 061 8293501.
 • Sekretariat Katedry Orientalistyki UAM, ul. 28 Czerwca 1956 nr 198, pok. 131, 61-485 Poznań, tel. 061 829-2915, e-mail: orient@amu.edu.pl