O studiach

Nauka na specjalnościach orientalistycznych (indologia, japonistyka, sinologia) wymaga dużej dyscypliny w nauce i pewnych szczególnych uzdolnień, takich jak bardzo dobra pamięć wzrokowa, dobry słuch, uzdolnienia plastyczne oraz umiejętność akceptacji nieeuropejskich standardów kulturowych.

Osoba przyjęta na studia orientalistyczne powinna zgodnie z Regulaminem i programem studiów zaliczyć wszystkie ćwiczenia, seminaria i wykłady oraz zdać egzaminy ze wskazanych przedmiotów. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przedłużenia studiów. Powtarznie przedmitów jest płatne.

Przedmioty studiów można podzielić na kilka bloków. Pierwszym i głównym z nich jest blok zajęć praktycznych z języka lub języków kierunkowych oraz języków dodatkowych. Studenci specjalności orientalistycznych uczą się dodatkowo drugiego języka azjatyckiego, a na japonistyce i sinologii również wybranego języka indoeuropejskiego (angielskiego, niemieckiego i/lub rosyjskiego). Obecnie można jako drugiego języka azjatyckiego uczyć się: chińskiego, hindi, japońskiego, mongolskiego, tamilskiego lub tybetańskiego, nie zawsze jednak istnieje możliwość wyboru z całej tej puli. Można uczęszczać również na lektoraty języków np. amharskiego, tajskiego, wietnamskiego w Instytucie Językoznawstwa UAM. Przykładamy dużą wagę do bardzo dobrego opanowania języków obcych. Studenci mają możliwość uczestniczenia w zajęciach prowadzonych przez rodzimych użytkowników języków.

Drugim blokiem są proseminaria, seminaria, ćwiczenia i wykłady kierunkowe, z których najważniejszym jest seminarium licencjackie i magisterskie, najwyżej punktowane w systemie ECTS. Innym rodzajem zajęć są wreszcie pozakierunkowe, ale obowiązkowe przedmioty, takie jak filozofia lub technologia informacyjna.

Studenci na trzecim roku studiów licencjackich i pierwszym roku studiów magisterskich, zależnie od specjalności, wybierają seminarium, na którym przygotowują się do napisania pracy dyplomowej. Pracę dyplomową trzeba złożyć przed ukończeniem ostatniego roku studiów.

Tak jak na całej uczelni, na specjalnościach orientalistycznych wprowadzany jest obecnie europejski system oceny punktowej (ECTS - European Credit Transfer System), który współistnieje z dotychczasową oceną stopniową. Ilość punktów ECTS podana jest przy planach studiów poszczególnych specjalności.