Przenoszenie sie do KO

PRZENOSZENIE SIĘ, II KIERUNEK:
JAPONISTYKA, SINOLOGIA I INDOLOGIA


Przeniesienie się lub rozpoczęcie nauki na II (lub wyższym) roku japonistyki, sinologii i indologii w Katedrze Orientalistyki (KO) jest możliwe wyłącznie w przypadku istnienia wolnych miejsc na odpowiednich rocznikach (limit wynosi 20 osób).

W takim przypadku wymagane są:
 1. Średnia ze studiów równa lub wyższa 4,5.
 2. Zaświadczenie o średniej z poprzednich lat (w przypadku przenoszenia się na II rok – z I roku studiów, a w przypadku przenoszenia się na III rok – z I i II roku studiów).
 3. Zaświadczenie o statusie studenta z uczelni, z której kandydat chce się przenieść.
 4. Podanie o pozwolenie na przeniesienie zaadresowane do Prodziekana ds. studiów stacjonarnych (imię, nazwisko, stopień naukowy należy sprawdzić na stronie internetowej Wydziału Neofilologii) wraz z uzasadnieniem.
 5. Ksero indeksu w celu ustalenia różnic programowych, do uzupełnienia których kandydat może być zobowiązany po przyjęciu na studia.
 6. Zdanie egzaminu z języka kierunkowego (japoński, chiński, sanskryt lub hindi).
  1. Egzamin odbywa się po 20 września, czyli po zakończeniu sesji egzaminacyjnej, gdyż dopiero wtedy znana jest liczba osób na roku.
  2. Zakres materiału obowiązującego na egzaminie z języka kierunkowego (języków: japońskiego, chińskiego, sansrytu lub hindi) zależy od roku studiów, na którym kandydat chce studiować. W przypadku ubiegania się o przyjęcie na II rok obowiązuje materiał z I roku odpowiedniego kierunku; na III rok – materiał z II roku odpowiedniego kierunku. Podręczniki dostępne są w bibliotece Wydziału Neofilologii (w budynku Collegium Novum) oraz w czytelni KO.
  3. Wyniki egzaminu ogłoszone zostaną w przeciągu 7 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu.
Wszystkie dokumenty należy złożyć w sekretariacie Katedry Orientalistyki do 15 września.
Po pozytywnie zdanym egzaminie dokumenty przekazywane są do dziekanatu. Ostateczną decyzję o przyjęciu podejmuje Prodziekan ds. studiów stacjonarnych.

Przykładowe informacje dot. egzaminu z języka kierunkowego

 • indologia
  Osoby zainteresowane prosimy o kontakt na adres: indo@amu.edu.pl
 • japonistyka
  Egzamin z języka japońskiego na II rok studiów:
  • 文法 『ニューアプローチ中級日本語 基礎編 改訂版』から出題
  • 会話 口頭試験 A.日常会話 B.意見表明
  • 漢字
 • sinologia
  Studenci, którzy ze względu na dobrą znajomość języka chińskiego chcą rozpocząć studia sinologiczne od trzeciego semestru, powinni zdać egzamin z materiału realizowanego w pierwszym i drugim semestrze. Egzamin ten składa się z części ustnej i pisemnej.
  Egzamin ustny ma formę rozmowy na tematy wybrane spośród podanych (kliknij aby przejrzeć pełną listę tematów). Ocenie podlega wymowa, płynność i swoboda wypowiedzi, zastosowane słownictwo, zastosowane konstrukcje gramatyczne oraz sposób reagowania w określonych sytuacjach komunikacyjnych.
Materiały
Omówienie zagadnień gramatycznych można znaleźć w dwujęzycznym podręczniku: Li, Dejin, Cheng, Meizhen 1988 A Practical Chinese Grammar for Foreigners, Sinolingua, BeijingPytnia w sprawie konkretnych egzaminów prosimy kierować po uprzednim złożeniu podania o przyjęcie na drugi kierunek na adres: orient@amu.edu.pl